Soome keele suulise ja kirjaliku väljendusoskuse alused (EKS6058.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6058.HT
vana ainekood
EKS6058
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele suulise ja kirjaliku väljendusoskuse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Oral and Written Expression Skills of Finnish
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Esmase suulise ja kirjaliku väljendusoskuse omandamine A2-tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Omandatakse perekonna ja argieluga, harrastuste, hariduse, eriala ja tulevase tööga seotud temaatika ning sõnavara, erinevad keelelised konstruktsioonid arvamuse/seisukoha väljendamiseks ning oskus kasutada omandatud teadmisi suulises ja kirjalikus keelekasutuses. Osaletakse vestlustes ja aruteludes lihtsamatel teemadel, tehakse kontrolltöid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omandab esmased teadmised soome keele sõnavarast, olulisematest väljenditest ja rektsioonidest; oskab vestelda igapäevaelu teemadel, pidada lühiettekannet, oskab teha märkmeid ja koostada lihtsamaid kirjalikke tekste. Hindamisel arvestatakse semestri jooksul tehtud tööd ning oskust väljendada end suuliselt ja kirjalikult läbitud teemadel ning loetud lektüüri, mille kohta koostavad üliõpilased sõnastiku.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space