Soome keele grammatika I (EKS6006.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6006.HT
vana ainekood
EKS6006
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele grammatika I
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Grammar I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam soome keele häälikulisest ja grammatilisest struktuurist üldkeeleteaduslikul taustal kontrastiivsete viidetega üliõpilase emakeelele. Toetada esmase soome keele suulise ja kirjaliku väljendusoskuse omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane saab ülevaate soome keele häälikulisest ja morfoloogilisest ehitusest (rõhuga noomenite ainsusel ja verbide olevikul) ning olulisematest keeleajaloolistest arengutest; oskab seda võrrelda oma emakeele struktuuriga; tunneb foneetika, fonoloogia, morfofonoloogia ja morfoloogia põhimõisteid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab algteadmisi soome keele foneetilisest, fonoloogilisest ja muutemorfoloogilisest struktuurist ning tunneb soomekeelset lingvistikaterminoloogiat. Üliõpilane omandab esmase hääldamise, käänamise ja pööramise oskuse ning suutlikkuse kasutada antud teadmisi ja oskusi nii suulises kui ka kirjalikus väljenduses, oskab koostada lihtsamaid suulisi ja kirjalikke tekste.
Õppejõud
lektor M. Jürvetson
space