Eesti leksikograafia (EKE6066.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6066.HT
vana ainekood
EKE6066
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti leksikograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Lexicography
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada leksikograafia põhimõisteid, harusid, sõnastike koostamise meetodeid ning keeleandmete töötlemiseks vajalikku tarkvara. Käsitleda Eesti leksikograafia ajalugu, anda ülevaate eesti üld- ja oskuskeele elektroonilistest ressurssidest, arendada oskust kasutada erinevaid sõnavaraallikaid erialatöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Leksikograafia põhimõisted, meetodid, harud. Sõnaraamatute tüpoloogia, koostamise põhimõtted ja -etapid. Teoreetiline ja praktiline leksikograafia. Elektrooniline leksikograafia.

Eesti leksikograafia ja kirjakeele ajalugu. Eesti leksikograafia tänapäev. Eesti üldkeele elektroonilised sõnastikud ja andmebaasid. Eesti oskuskeele elektroonilised sõnastikud ja andmebaasid.

Sõnastiku koostamine ja avaldamine. Sõnastikusüsteemid. Leksikograafiline korpuspäringu tarkvara. Eesti keele korpused ja nende töötlus. Veeb kui korpus. Korpusleksikograafia võimalused. Elektrooniline leksikograafia ja keeletehnoloogia.

Sõnaraamatud ja keeleõpe. Sõnastike kriitiline analüüs. Rahvahange.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:

- orienteerub leksikograafia, keeletehnoloogia ja korpuslingvistika mõistestikus ja terminoloogias;
- omab ülevaadet sõnastike koostamise põhimõtetest ning olulistest etappidest, tänapäeva leksikograafia keeletehnoloogilistest rakendustest ning keeleandmete töötlemise meetoditest;
- omab ülevaadet Eesti leksikograafia ajaloost;
- on teadlik eesti üld- ja oskuskeele elektroonilistest keelevaradest, oskab neid kriitiliselt hinnata ja eesmärgipäraselt kasutada.

Õppejõud
Jelena Kallas, PhD, Margit Maran, MA
space