Eesti keele foneetika ja fonoloogia (EKE6003.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6003.HT
vana ainekood
EKE6003
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele foneetika ja fonoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Phonetics and Phonology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine ühendab foneetika ja fonoloogia kursust ning on eeldusaineks eesti morfoloogia süstemaatilisele kursusele. Kursus peab andma foneetiliste faktide süstematiseerimise ja tõlgendamise alusteadmised ning vilumuse rakendada neid teadmisi praktilises foneetilises ja fonoloogilises analüüsis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ortograafiad ja transkriptsioonid. Foneetiline ja fonoloogiline transkriptsioon, täpsustatud ortograafia. Tähed ja diakriitikud. Häälikusüsteemi segmentaalse ja prosoodilise komponendi fonoloogiline tõlgendamine. Silbitüübid. Kõnetakt. Häälikuvälte teooria. Silbist ja kahe silbi järjendist lähtuvad eesti prosoodia fonoloogilised tõlgendused. Eesti vokalismi, konsonantismi ja poolvokaalide fonoloogia. Piirisignaalid ja morfeemipiirilised konsonantühendid. Tsentreeriva keele mõiste. Fonoloogilise korrelatsiooni mõiste: palatalisatsioonikorrelatsioon eesti kirjakeeles ja murretes. Neutralisatsioon. Välte olemus: häälikuvälte teooria kriitika; silbivälde ja kõnetaktivälde; sõnavälde kui kokkuleppeline termin. Teadusliku ja traditsioonilise maailmapildi kompromissi piirid. Välte praktiline määramine kõnetaktides. Viiteid eesti häälikusüsteemi olemuse tõlgendamise ajaloole.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb foneetika ja fonoloogia põhimõisteid;
- on omandanud ülevaate eesti keele foneetilisest ja fonoloogilisest süsteemist, eesti keele foneetilise transkriptsiooni, silpide liigitamise ja vältemääramise oskuse.
Õppejõud
emriitprof Mati Hint, PhD Pire Teras
space