Multicultural Learning Environment
space
Course code
KAL6005.HR
old course code
KAL6005
Course title in Estonian
Mitmekultuuriline õpikeskkond
Course title in English
Multicultural Learning Environment
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
30
Teaching semester
autumn - spring
Assessment form
Examination
lecturer of 2020/2021  Autumn semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2020/2021  Spring semester
lecturer not assigned
Course aims
The objective of the course is to create grounds for acquiring knowledge of possibilities to teach and educate in multicultural learning environment and skills to do that.
Brief description of the course
Concepts connected with multiculturalism.
Checking test. Culture and identity. Differences between cultures. Cultural stereotypes. Culture as invitation to a sociocultural.dialogue. Intercultural communication at school and in the society. Education as dialogue. Development stages of integration paradigmas in Estonia. Strategies of teaching in a multicultural form (equal rights to good education: theory and reality).
Seminar: comparing analysis of the development of stages of contemporary integration paradigma.
National and international, value of education and the reflection of educating values in study literature. Art and music as metalanguage of communication.
Seminar: analysis of study literature proceeding from multicultural study environment.
Preparation of the teacher and formation of social attitudes. Value of educating values in multicultural teaching environment. Priorities and principles of the curriculum.
General advice for teaching in a multicultural form.
Group work:Introduction of representatives of different nations.
Independent work
Analysis of the relevant literature, writing esseys
Learning outcomes in the course
Students:
Are able to assess values, needs and problems of a multicultural form/group;
Are able to work and teach in a multicultural form;
Are able to analyse problematic teaching situations and find relevant solutions.
Assessment methods
Examination. The result of the examination is an aggregate mark formed by the marks for the test, three esseys, report and seminar and assessments.
Teacher
Katheryn Rannu, Marja Popov
Replacement literature
Aarelaid, A. 2001 Dialoog: kas piiraja või vabastaja? Rmt. Kultuuride dialoog. ACTA Humaniora A20 Tln: TPÜ;
Berry, M., Carbauch, D. (2008). „Thats not me“. Brussel.
Danesi, M ja Perron, P. (2005). Kultuuride analüüs. Tallinn: Valgus.
Gay, G. (1996). Mitmekultuurilise harduse perspektiivid ja printsiibid. Rmt: Mitmekultuuriline ühiskond: Probleeme ja lahendusi. Jaan Tõnissoni Instituut.
Järva, I. (2004). Põlvkondlikud muutused Eestimaa vene perekondade kasvatuses: sotsio-kultuuriline käsitlus. Sotsiaalteaduste dissertatsioon. Tln: TPÜ.
Niiberg, T. (2007). Kakskeelsuse karid elus ja mängus. Tartu: Atlex.
Pajupuu, H. (2000). Kuidas kohaneda võõras kultuuris? Käsiraamat. Tallinn: TEA.
Talib, M-T. (Ed.) (2006). Diversity a challenge for educators. Finnish: Turku.
Talyb, M.-T., Loima J., Paavola, H. (eds.). (2009). Dialogs on Diversity and Global Education. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Valsiner, J. (1988) How Can Developmental Psyhology Become ‘Culture-Inclusive’? In: J. Valsiner. Child Developmental in Cultural Context. Lewston, Ny: Hogrefe and Huber Publishers, 145-158.
Väärtused ja väärtuskasvatus. (2010). Koost. M. Sutrop, P. Valk, K. Velbaum. Tartu: TÜ kirjastus.
Väärtused koolieelses eas. Väärtuskasvatus lasteaias. (2010). Artiklite kogumik, koost. M. Veisson. Tartu: TÜ kirjastus.
Walzer, M. (1998) Sallivusest. Tallinn: Vagabund.
Лотман Ю. (2002). Культура и информация. Статьи по семиотике искусства. Санкт-Петербург: Академический проект, 143-153.
Мулдма, М. (2004). Феномен музыки в формировании диалога культур. Sotsiaalteaduste dissertatsioon. Tallinn: TPÜ.
www.nameorg.com
www.mhhe.com/socscience/education/multi
www.jti.ee/et/epc/pro_multikultuursus.html Multikultuursus ja muukeelse kooli üleminek kakskeelsele õppekavale.www.kke.ee/index.php?lang=est Keelekümbluskeskus.
space