space
KAALM/23.HR Alushariduse pedagoog
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Alushariduse korraldus
Kohustuslikud ained 21.0 EAP
Moodul: Alushariduse pedagoogi professionaalsus
Kohustuslikud ained 21.0 EAP
Moodul: Erialased valikained
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Praktikad
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAI7023.HR Välispraktika võib üliõpilane valida õpingute jooksul, leppides tegevused kokku eriala praktikat juhendava õppejõuga Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi erialal. • KAA7053.HR Õppimine ja õpetamine mitmekeelses lasteaias on seotud projektiga ning avatakse ainult projekti olemasolul. • Õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi "Digipedagoogika rakendamine" omandamiseks õpingute käigus tuleb läbida ained KAI7020.HR Haridustehnoloogia ja digipädevused, KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses ja KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel. • Õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi "Hariduslike erivajadustega õppija toetamine" omandamiseks õpingute käigus tuleb läbida ained KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel, KAT7050.HR - Hariduslike erivajadustega õppija, KAE7049.HR - Väikelaste vaimse arengu toetamine, KAE7055.HR - Võrgustikutöö erivajadusega lapse arengu toetamisel.