space
KAALB/22.HR Alushariduse pedagoog
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Erialane didaktika
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Moodul: Erialased valikained
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Hariduspsühholoogia ja eripedagoogika alused
Kohustuslikud ained 27.0 EAP
Moodul: Lapse areng, õppimine ja õpetamine
Kohustuslikud ained 33.0 EAP
Moodul: Praktikad
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAA6122.HR ainet ei avata. • KAA6124.HR Erialane praktika välismaal võib üliõpilane valida õpingute jooksul, leppides tegevused kokku eriala praktikat juhendava õppejõuga Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi erialal. • KAA6132.HR Lasteaiaõpetaja suhtlemis- ja koostööpädevus asendatakse ainega KAI6025.HR Suhtlemis-, nõustamis- ja koostööpädevused. • KAI6019.HR Erineva kultuuri- ja keeletaustaga õpilaste toetamine asendatakse ainega KAI6026.HR Mitmekultuuriline ja-keeleline õpikeskkond. • Õpetaja, tase 6 valitava kompetentsi "Digipedagoogika rakendamine" omandamiseks õpingute käigus tuleb läbida ained KAA6137.HR Multimeediumi loomine ja meediakasvatuse rakendamine õppeprotsessis, KAA6138.HR Õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas, KAI6020.HR - Haridustehnoloogia õppeprotsessis. • Õpetaja, tase 6 valitava kompetentsi "Hariduslike erivajadustega õppija toetamine" omandamiseks õpingute käigus tuleb läbida ained KAA6091.HR Arengulised erivajadused koolieelses eas, KAE6089.HR Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas, KAE6090.HR Erivajadustega laps koolieelses eas, KAE6091.HR Arengu ja erivajaduste hindamine, KAE6092.HR Erivajadustega laste kõne arendamine.