Information and Records Management Systems
Course code
INT7151.DT
old course code
Course title in Estonian
Info- ja dokumendihaldussüsteemid
Course title in English
Information and Records Management Systems
ECTS credits
6.0
approximate amount of contact lessons
2
Teaching semester
autumn
Assessment form
Examination
lecturer of 2019/2020  Spring semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2020/2021  Autumn semester
lecturer not assigned
Course aims
To create the prerequisites for acquiring knowledge about the records management in the organization and the organization at the national level.
To support the formation of knowledge on the state information system and its management of the funds, thematic records management applications and records management services role in the development process.
Brief description of the course
Records and archive management systems, procedures, and sectoral. (EHIS, EIS, ÕIS, E-Toimik, SKAIS, STAR, Digilugu KOVTP, VOLIS etc.). State Portal tools for the development Records Management (DEC, ADIT). The state information system development and management coordination. State IT architecture relevant starting points: a technical interoperability, safety, openness, flexibility and scalability. State Information Management System RIHA and its components. Information Systems data exchange tool X-Road. The promotion of the exchange of documents and data between different systems. Document Exchange Centre (DEC). State Portal eesti.ee services. Estonian personal identification code and digital identity documents. Digital signature and stamp and authentication. XML repository of data descriptions and coordination.
Independent work
Compilation of thematic individual or group analyses in the e-learning environment based on the compulsory literature and study materials.
Learning outcomes in the course
Completion of the course, the student:
- has an overview of the state information system and its management of funds;
- is able to organize records management according to the needs of the development of the information society;
- has a knowledge of the principles of interoperability and ensuring opportunities;
- has an overview of thematic procedures and systems related to records management specifics.
Assessment methods
Exam (formative assessment)
Examination grade is formed on the basis of problem-based individual or group work.
Teacher
lekt Kädi Riismaa, PhD
Study literature
EVS-ISO 15489-1:2004 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded. http://dhteadmusbaas.edicypages.com/teadmusbaas/standardid (9.01.2016);
EVS-ISO 15489-2:2004 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 2: Juhised. http://dhteadmusbaas.edicypages.com/teadmusbaas/standardid
(9.01.2016);
MoReq2 Eesti 0-peatükk. http://www.valitsus.ee (8.01.2016);
MoReq2010 Specification. http://www.moreq2010.eu (8.01.2016);
Digiloo andmekasutuse reeglite kirjeldus - versioon 2.1 (18.03.2008). http://www.digilugu.ee (8.01.2016);
e-toimiku keskkonna kasutamise üldjuhend. http://www.etoimik.ee (8.01.2013);
Rahvastikuregistri seadus. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2016);
Riigihangete seadus. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2016);
Tervise infosüsteemi põhimäärus. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2013);
Et liiguksid andmed, mitte inimesed. http://dw.riik.ee (30.11.2015);
Arhiiviseadus ja selle rakendusaktid. http://www.riigiteataja.ee (8.01.20
Additional information
E-õpe.
Õppetöö toimub e-õppes Moodle keskkonnas loengute ja iseseisvate töödena. Praktikumides toimuvate arvestuslike tööde sooritamine on kohustuslik.
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate tööde sooritamine ja referaadi esitamine.
Eksami hinde moodustab iseseisvate kirjalike uurimistööde (referaatide) koondhinne.
Replacement literature
Dokumendivahetuskeskuse pidamise kord (Majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkiri 02.03.12 nr 12-0083). http://www.mkm.ee (8.01.2016),
Eelnõude infosüsteemi kasutusele võtmise juhis. http://www.riigikantselei.ee (8.01.2016);
STAR-SKAIS Tehniline kirjeldus andmevahetusteenuste loomiseks
www.ega.ee/files/VOLIS%2011%2003%2010.pdf (30.11.2015);
Ametlike dokumentide infrastruktuur ADIT. www.ria.ee/ametlikud-dokumendid/(30.11.2015);
Infoühiskonna Aaastaraamat 2010. www.riso.ee/et/pub/2010it/?p=2.1.8. (30.11.2015);
DVK – http://www.ria.ee/dokumendivahetus (30.11.2015);
ISKE - http://www.ria.ee/iske (30.11.2015);
Riigiportaal – http://www.eesti.ee (30.11.2015);
Vabariigi Valitsuse määrus „Infosüsteemide andmevahetuskiht“. http://www.riigiteataja.ee (8.01.2016);
X-tee dokumendid – http://www.ria.ee/x-tee-dokumendid (30.11.2015);
Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks. http://www.dokumendihaldus.ee/?Dokumendihaldus:Erialased_artiklid:Uuringu_%26%238222%3B%DClevaade_avaliku_sektori_toimimisest_digitaalse_dokumendit%F6%F6_t%F5hustamiseks%26%238220%3B_tulemusi_tutvustava_seminari_materjalid (9.01.2016).
Õppejõu poolt valitud kohustuslik ja lisamaterjal (kättesaadav Moodle keskkonnas).