Vägivalla vähendamine ja terve suhe (TST6031.LT)
space
Õppeaine kood
TST6031.LT
vana ainekood
TST6031
Õppeaine nimetus eesti k
Vägivalla vähendamine ja terve suhe
Õppeaine nimetus inglise k
Violence Prevention and Healthy Relationship
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel
 mõista vaimse tervise olukorda, vägivalla vähendamise põhimõtteid indiviidi, paikkonna ja riiklikul tasandil
 omandada oskused terve suhte arendamiseks ning
luua eeldus tervisekasvatuse/perekonnaõpetuse temaatika käsitlemiseks koolis
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vägivald ühiskonnas ja indiviidi tasandil. Vägivallastrateegia: ennetamine ja vähendamine. Terve suhte kriteeriumid ja teemakäsitlus. Suhte eetiline, emotsionaalne, sotsiaalne ja saavutuslik aspekt. Soovid ja põhivajadused. Suhtlemisoskused: kriitilised eluoskused. Ausus ja avatus kui terve suhte eeltingimused. Aktiivse kuulamise oskused ja konfliktide vahendamine. Konfliktide kaotajateta lahendamise tehnika. Perekonnaõiguse põhiküsimused. Seksuaalsus ja suhe. Enesekehtestamine. Sõltuvus ja perekond. Kaassõltuvus. Erivajadustega pereliige. Probleemide lahendamine. Eakaaslaste nõustamise programm. Kriisiabi. Tervisekäitumine ja vägivalla temaatika. Suhte kasvamine. Parim praktika. kogukonna ja institutsiooni tasandi tõenduspõhised vägivallaprogrammid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- demonstreerib oskust planeerida vägivalla vähendamise sekkumistegevusi institutsiooni tasandil ennetuse valdkonnas;
- demonstreerib terve suhte kriteeriumite määratlemise oskust ja kirjeldab suhte eetilist, emotsionaalset, sotsiaalset, emotsionaalset, intellektuaalset ja füüsilist terviseaspekti;
- demonstreerib oskust eristada soove ja põhivajadusi ning selgitada osa suhtes;
- demonstreerib nõustamismetoodika ja konfliktide vahendamise oskust;
- selgitab suhteprobleemide lahendamise ja kriisiabi põhimõtteid ning kirjeldab abivõimalusi;
- analüüsib vägivalla vähendamise strateegiat ja enesekehtestamise osa selles.
Õppejõud
Maie Alas
space