Vene keele funktsionaalne leksikoloogia (SKS6117.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6117.HT
vana ainekood
SKS6117
Õppeaine nimetus eesti k
Vene keele funktsionaalne leksikoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Functional Lexicology of Russian
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õpetada tänapäeva vene keele sõnavara funktsioneerimise iseärasusi. Luua võimalused leksikaalse tähenduse ja leksikaalse süsteemi analüüsi oskuse arendamiseks. Õpetada vastava õppeaine erinevate allikate sh sõnastike professionaalset kasutamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Leksikoloogia uurimisobjektid. Sõna keelesüsteemis ja kõnes. Sõna leksikaalse tähenduse mõiste. Sõna kui kommunikatiivne ja nominatiivne keelend. Sõna kui märk. Semasioloogia, onomasioloogia, etümoloogia. Hüponüümid, hüperonüümid, homonüümid, sünonüümid, antonüümid jne. vene keeles. Vene keele fraseoloogia teoreetilised probleemid. Vene keele leksikograafia suurimad ja tähsamad allikad. Infotehnoloogia kasutamine sõnavara analüüsimisel (nt interneti otsingusüsteemid ja vene keele elektroonilised korpused).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab tänapäeva vene keele leksikoloogia juhtivaid uurimissuundi; - orienteerub vene keele leksika ja fraseoloogia käsitlevas õppekirjanduses ning teab selle temaatikaga seotuid klassikalisi ja uusimaid teadustöid; - oskab analüüsida keelelist materjali leksikoloogias käsitletavate meetodite abil.
Õppejõud
Inna Adamson, PhD
space