Poola keele grammatika (SKS6054.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6054.HT
vana ainekood
SKS6054
Õppeaine nimetus eesti k
Poola keele grammatika
Õppeaine nimetus inglise k
Grammar of Polish Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada poola keele grammatikast. Korrigeerida ja süvendada üliõpilaste poola grammatika oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poola keele grammatiline struktuur. Nimi- ja omadussõnade käänamine. Järg- ja põhiarvsõnad. Verbi pöördelised vormid: tegumoed ja grammatilised ajad, kõneviisid, otsene ja kaudne kõne, käändelised vormid, nende kasutamine. Sõnaliigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna, määrsõna, eessõna, sidesõna. Süntaks.
tõlkepraktika ja teksti kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud süstemaatilise ettekujutuse poola grammatikast;
- tunneb poola keele ortograafia reegleid;
- oskab õigekirja vastavalt poola keele grammatika reeglitele.
Õppejõud
Lekt. Natalia Sindetskaja, PhD
space