Kirjalik tõlge (SKA6019.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6019.HT
vana ainekood
SKA6019
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjalik tõlge
Õppeaine nimetus inglise k
Written Translating
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tõlgitava teksti žanri määramise oskuse õpetamine ja tõlke eriliikide kasutamise õpetamine sõltuvalt teksti žanrist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekstitüübid ja žanrid: ajakirjanduslik, üldine ja administratiivtekst, teaduslik-tehniline, ilukirjanduslik jne. Sisu, vorm, stiil, register. Teksti funktsioon ja selle määratlemine. Kontrastiivne analüüs. Lähte- ja sihtkeele erijoonte teadvustamine. Tõlkimine kui protsess. Kirjaliku tõlke metoodika. Tõlkimiseelne ja tõlkimisjärgne töö. Teksti ettevalmistav, grammatiline, semantiline, stilistiline, pragmaatiline analüüs. Tõlkestrateegia ja keelevahendite valik tõlke eesmärgist, keelekasutussituatsioonist, kasutajast/adressaadist lähtuvalt. Tõlkeharjutused lihtsamate tekstidega. Tõlkimisel esinenud probleemide käsitlus ja tõlkevalikute põhjendus. Teksti sidusus. Tõlke adekvaatsus. Paralleeltekstid. Tõlkekriitika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb aine teoreetilist baasi ja on omandanud esmased praktilised pädevused.
Õppejõud
Lekt. Boriss Baljasnõi, PhD
space