Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates (RIT7501.YK)
space
Õppeaine kood
RIT7501.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates
Õppeaine nimetus inglise k
Public Policy and Co-creation of E-governance
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- anda süsteemne ülevaade avaliku poliitika mõistest ja e-valitsemise arengutest avalike teenuste valdkonnas;
- kujundada arusaam valitsemise ja koosvalitsemise tänapäevastest väljakutsetest ning nende mõjust avalike poliitikate rakendamisele;
- tutvustada peamisi lähenemisi poliitikakujundamisele ning e-lahendustele tuginevatele reformidele;
- kujundada oskusi avalike e-teenuste ja valitsemistehnoloogiate hindamiseks sotsiaalse sidususe, kaasatuse ja innovatsiooni vaatenurgast
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Avaliku poliitika ja avalike teenuste kaasaegne kontseptsioon. Avaliku ja erasektori interaktsioon fookusega e-valitsemisele, IKT-le, avalikele väärtustele ja sotsiaalsele kaasatusele. Koosvalitsemisega seotud aktiveerimisparadigma, avalike teenuste koosloome. Avalike teenistujate rollid, pädevused ja väärtused e-valitsemise ajastul. Kodanikud kui koosloojad ja tarbijad (voice-choice-loyalty teooria); e-valitsemise potentsiaal (võimustamine) ja ohud (digilõhe; avaliku hüve ja avaliku välja fragmenteerumine). IKT kasutamine „rätsepateenuste“ loomiseks avalikes poliitikates. Sotsiaalne õppimine ja tagasiside mehhanismid e-valitsemise tehnoloogiates.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru e-valitsemise tehnoloogiate rakendamise võimalustest ja piiridest avalikes poliitikates; mõistab avalike e-teenuste kontekstuaaliseerimise vajadust;
- oskab teostada poliitika analüüsi ja mõjude analüüsi e-valitsemise lahenduste kohta avalikes teenustes;
- suudab luua originaalse ja teostatava e-lahenduse projekti, mis arvestab õiguslikke ja ressursipiiranguid;
- on teadlik eetilistest ja sotsiaalsetest probleemidest, mis võivad kaasneda avalike poliitikate rakendamisega e-valitsemise tööriistade abil.
Õppejõud
Triin Lauri, Anu Toots
space