Tervisekäitumine (PSP6034.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6034.LT
vana ainekood
PSP6034
Õppeaine nimetus eesti k
Tervisekäitumine
Õppeaine nimetus inglise k
Trends in Health Behaviour
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeainega kujundatakse tervislikke eluviise toetavaid väärtushinnanguid ja luuakse valmisolek nende edasiandmiseks. Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade tervisekäitumise ja tervise edendamise põhimõistetest, teooriatest, mudelitest ning riiklikest ja rahvusvahelistest strateegiatest tervisekäitumise edendamisel ning nende arengust Eestis. Teadvustada tõenduspõhiste sekkumiste võimalusi ja praktikaid Eestis ja rahvusvaheliselt, nende rakendamist riigi, paikkonna ja üksikisiku tasandil ja sekkumisprogrammide hindamist. Eesmärgiks on saavutada oskus tervisekäitumisega seotud probleemide määratlemisel ning efektiivseks osutunud sekkumiste planeerimisel projektipõhiselt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine osana antakse ülevaade tervisekäitumise ja tervise edendamise põhimõistetest, teooriatest, mudelitest ning riiklikest ja rahvusvahelistest strateegiatest tervisekäitumise edendamisel ning nende arengust Eestis. Õppeaines tutvustatakse Eesti tervist edendavate võrgustike tööd: tervist edendavad haiglad, töökohad, lasteaiad ja koolid, turvalised kogukonnad. Käsitletakse tervist edendavate programmide/strateegiate planeerimise, finantseerimise, rakendamise põhimõtteid riigi, kogukonna ja üksikisiku tasandil ja sekkumisprogrammide hindamist.
Õppeaine osana antakse ülevaade tõenduspõhiste sekkumiste võimalustest ja praktikatest Eestis ja rahvusvaheliselt järgmistes tervisekäitumise valdkondades: toitumine ja liikumine, suutervis ja hambahaiguste ennetamine; laste ja noorte tervise edendamine, vaimne tervis, seksuaalkäitumine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine, alkoholi, tubaka- jt sõltuvusainete kasutamine ja liigtarbimise ennetamine, vigastuste ennetamine, terviseteenuste kasutamine.
Tervisekäitumise mõjustamise praktiliste oskuste rakendamiseks tuleb määratleda tervisekäitumisega seotud probleem, valida efektiivseks osutunud sekkumine ning planeerida projektipõhiselt tegevus ja selleks vajalikud ressursid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb tervisekäitumise ja tervise edendamise põhimõistete, teooriate, mudelite ning riiklike ja rahvusvaheliste strateegiate võrgustikke;
- teab tervist kujundavaid tegureid ja epidemioloogia põhialuseid ja tunneb sekkumiste, nende planeerimise, rakendamise ja tulemuslikkuse hindamise põhimõtteid tervisekäitumise peamistes valdkondades riigi, kogukonna ja üksikisiku tasandil;
- oskab planeerida tervisekäitumise muutusele suunatud tegevust projektipõhiselt
Õppejõud
Sirje Vaask, MPH, PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space