Geomeetria tasandil ja ruumis (MLM7302.DT)
Õppeaine kood
MLM7302.DT
vana ainekood
MLM7302
Õppeaine nimetus eesti k
Geomeetria tasandil ja ruumis
Õppeaine nimetus inglise k
Geometry on the plane and in the space
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused analüütilise geomeetria põhiliste mõistete ja nendevaheliste seoste omandamiseks.
Tutvustada analüütilise geomeetria tõestusmeetodeid ja rakendusi.
Arendada analüütilise geomeetria üldiste meetodite kasutamise oskust.
Arendada loovust, iseseisvust, kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamist ja koostööoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seotud vektorid ja vabavektorid, tehted nendega. Vektorruum. Baas, reeper, punktide ja vektorite koordinaadid. Koonuselõiked. Koonuselõigete polaarvõrrandid. Teist järku joone üldvõrrand. Üldvõrrandi lihtsustamine reeperi lükke ja reeperi pöörde abil. Teist järku joonte invariandid. Rakendusi erinevates valdkondades.
Iseseisev töö
- loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine;
- ülesannete lahendamine;
- õppejõu poolt antavate iseseisvate või grupiülesannete täitmine aine “Haridustehnoloogia III” raames.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
- teab ja tunneb analüütilise geomeetria põhimõisteid;
- oskab põhjendada kursuse raames käsitletavaid teoreeme;
- oskab lahendada analüütilise geomeetria ülesandeid;
- suudab leida seoseid matemaatika teemade ja füüsika ning teiste loodusteaduslike teemade vahel;
- on pädev esitama e-portfoolio abil enda loodud erialaseid õppematerjale.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam.
Õppejõud
prof Mart Abel
Asenduskirjandus
Shafarevich, I., Remizov, O. (2013). Linear algebra and geometry. Springer, Berlin, Heidelberg.
Stein, S. H. (1987). Calculus and analytical geometry. McGraw-Hill, New York.