Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika (MLM6403.DT)
Õppeaine kood
MLM6403.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Õppeaine nimetus inglise k
Probability and Mathematical Statistics
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
78
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärkideks on:
anda üliõpilastele sissejuhatav ülevaade tõenäosuslikest ja statistilistest meetoditest ning nende kõige olulisematest rakendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Statistiliste hinnangute teooria. Statistiliste hüpoteeside kontrollimine ning parameetrite vahemikhinnangud. Otsustused jaotuste parameetrite jaotuste kohta. Empiiriliste jaotuste võrdlemine teoreetiliste jaotustega. Mitmemõõtmeline statistiline analüüs. Dispersioon- ja regressioonanalüüs. Mitteparameetrilised meetodid.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Iseseisev töö
Iseseisev töö (orienteeruv arv 52 tundi) hõlmab loengute ja õppekirjanduse läbitöötamist, ülesannete lahendamist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
teab ja tunneb tõenäosusteooria ja statistika põhimõisteid;
tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi, oskab lahendada tüüpülesandeid.
Hindamismeetodid
Auditoorsed kontrolltööd ja eksam.
Õppejõud
A.Kivinukk, M.Zeltser
Kohustuslik kirjandus
Traat, I. Matemaatilise statistika põhikursus. Tartu : TÜ Kirjastus, 2006.
Lõhmus, A.; Petersen, I.; Roos, H. 1982 Kõrgema matemaatika ülesannete kogu.
Asenduskirjandus
J. Gurski, Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid (olemas ka vene k.). Tallinn, 1986.
Hiob, K. (1995). Matemaatiline statistika. Tallinn: Avita.
Käerdi H. (2003). (ka 2000). Statistika. Sisekaitseakadeemia
Tammeraid, I. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. TTÜ, 2004.