Tõenäosuslikud struktuurid (MLM6400.DT)
Õppeaine kood
MLM6400.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tõenäosuslikud struktuurid
Õppeaine nimetus inglise k
Probabilistic Structures
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
78
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärkideks on:
anda üliõpilastele sissejuhatav ülevaade tõenäosuslikest meetoditest ning nende kõige olulisematest rakendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kombinatoorika ja elementaarsündmuste ruum; juhuslikud suurused, nende jaotused ja arvkarakteristikud; hüpoteeside kontroll, usalduspiirid, lineaarne regressioon, korrelatsioon.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.

Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab loengute ja õppekirjanduse läbitöötamist, ülesannete lahendamist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
teab ja tunneb tõenäosusteooria põhimõisteid;
tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi, oskab lahendada tüüpülesandeid.

Hindamismeetodid
Auditoorsed kontrolltööd ja eksam
Õppejõud
dots Alar Leibak
Kohustuslik kirjandus
Pärna, K.; Tõenäosusteooria algkursus, 2013, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.
Ross, S. M.; A First Course in Probability, 2002, Prentice-Hall Inc, New Jersey.
Learning materials and computer program examples: www.tlu.ee/~tonu/tnt.

Asenduskirjandus
J. Gurski, Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid (olemas ka vene k.). Tallinn, 1986.
Ross, S. M. (2002) A first course in probability. Prentice Hall.