Lineaaralgebra algkursus (MLM6194.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6194.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lineaaralgebra algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Linear Algebra
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tatjana Tamberg (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on laiendada tulevase kooliõpetaja silmaringi
andes lühike ülevaade maatriksitest, vektorruumist, lineaarvõrrandisüsteemidest ja kompleksarvudest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1.Kompleksarvud ja tehted nendega. Kompleksarvude erinevad kujud.
2.Maatriksid ja tehted nendega.
3.Permutatsioonid ja inversioonid. Determinandid ja nende omadused. Miinorid. Laplace’i teoreem.
4.Teoreem maatriksite korrutise determinandist. Pöördmaatriks, selle leidmise meetodid ja omadused.
5.Vektorruum. Vektorsüsteemi lineaarne sõltuvus. Vektorruumi baas.
6.Lineaarvõrrandisüsteemid: homogeenne lineaarvõrrandisüsteem ja mittehomogeenne lineaarvõrrandisüsteem. Gaussi meetod.
7.Lineaarvõrrandisüsteemid: Crameri peajuht.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb maatrikseid, vektorruumi, lineaarvõrrandisüsteeme ja kompleksarve;
- oskab lahendada maatriksite, lineaarvõrrandisüsteemide ja kompleksarvudega seotud tüüpülesandeid.
Õppejõud
dots Alar Leibak
space