Veemajanduse alused (MLJ6018.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6018.LT
vana ainekood
MLJ6018
Õppeaine nimetus eesti k
Veemajanduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Water Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Loengukursuse eesmärgiks on selgitada vee kui loodusvara erakordset tähtsust ning selle kaitsmise ja puhastamise olulisust nii lokaalses kui globaalses ulatuses. Kursuses käsitletakse vee omadusi, vee puhastamise ja töötlemise põhimõtteid, nendes valdkondades rakendatavate protsesside ökoloogilisi ja tehnilisi lahendusi. Veetöötluse osas antakse ülevaade tarbevee allikatest ja omadustest, joogivee tootmise erinevatest võimalustest ning vee kvaliteedi kontrollist. Jääkvete (heitveed, reoveed) puhul nende liikidest, töötlemise põhimõtetest ja tehnilistest lahendustest ning puhastuse käigus eraldatava sette käitlemise võimalustest. Kursus peaks andma arusaamise ning üldised teadmised veemajanduse kohast, tähtsusest ning võimalustest tänapäeval ja tulevikus. Kursus peaks andma ka ülevaate Euroopa Liidu veepoliitika põhimõtetest ning selgitama veemajanduse aluseks oleva Vee R
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vesi kui aine ja keskkond. Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Vee globaalsest ja lokaalsest tähtsusest ning probleemidest. Vesi kui elu leviku ja funktsioneerimise eeltingimus. Vee liikumine ja vajadus bioloogilistes struktuurides. Vee ja veekogude iseloomustuse ökoloogilised ja antropogeensed aspektid. Tarbevee kvaliteedile esitatavad kvaliteedinõuded. Tarbevee kvaliteediprobleemid meil ja mujal. Looduslikust veest tarbe(joogi)vee tootmise tehnilised ja bioloogilised lahendused. Ökoloogiliste printsiipide rakendamine veemajanduses. Looduslike veekogude ja joogivee kvaliteedi seire. Vee kvaliteedi alane regulatsioon ning seadusloome. Jääkvete klassifikatsioon. Jääkvete puhastamise vajadusest ja nõuetest. Reoveepuhastuses rakendatavad klassikalised ja ökoloogilised tehnikad ning printsiibid. Vee reostumise ökoloogilised ning ökonoomilised tagajärjed. Veekogude ökoloogilise klassifik
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab vett kui elutähtsat valdkonda;
- teab veemajanduse erinevaid aspekte ja oskab neid omavahel siduda;
- teab veemajanduse põhialuseid ja oskab eristada tähtsamaid keskkonnaaspekte;
- teab veemajanduse põhilisi strateegilisi dokumente;
- tunneb veealast seadusandlust põhimõistete osas ja oskab leida erinevatele tegevustele seadusandliku aluse;
- suudab kaitsta ja põhjendada valdkonnast lähtuvaid seisukohti nii erinevate strateegiate, arengukavade kui ka planeerimisdokumentide väljatöötamisel;
- oskab näha põhjuslikke seoseid ja leida lahendusi igapäevatöös ettetulevatele veemajandusprobleemidele;
- suudab töötada tulemuslikult erinevates valdkondades, omades ja rakendades põhiteadmisi veemajandusest ja keskkonnakaitsest.
Õppejõud
Ingrid Jakobson
space