Hüdroloogia alused (MLG6045.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6045.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hüdroloogia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Principles of Hydrology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada süstematiseeritud arusaam hüdroloogiast, erinevate hüdroloogia valdkondade ees seisvatest ülesannetest, ülesannete lahendamise põhimõtetest ja meetoditest. Anda alusteadmised mitmetahuliselt vee poolt mõjutatavate protsesside jälgimisest, hindamisest ja järelduste tegemisest.
Täiendada üldist arusaama hüdrosfäärist, veeringest, maailma veekogumitest ja maismaa veekogudest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeainele püstitatud eesmärkide saavutamiseks tuleb täita nii auditoorse kui ka iseseisva töö ülesandeid. Auditoorne töö koosneb kolmest moodulist: loengute, üliõpilaste ettekannete ja aine omandamise kontrolli moodulist.
*Loengu moodul koosneb sissejuhatusest veele kui ainele, lahustile, loodusvarale ja elukeskkonnale. Tuuakse näiteid hüdrosfääri ja hüdroloogia mõistete eripalgelisusest. Täiendatakse veeringkäigu mõistet hüdroloogilisi protsesse kirjeldavate definitsioonidega ning vastavate kontseptuaalsete veebilansivõrranditega. Alamteemadeks on maailmamere, liustike ja jäämägede ning jõgede, järvede, veehoidlate ja soode hüdroloogia, mis seostatakse hüdroloogiliste klassifitseerimise alustega koos nende rakendatavusega ookeanide, liustike, voolu- ja seisuveekogude ning märgalade dünaamilisele vee keskkonnale. Tutvustatakse veekogumitele ja veekogudele ainuomaseid hüdroloogilisi nähtusi, neid nähtusi mõjutatavaid tegureid ning kvantifitseerimise meetodeid. Kogu materjal on seotud näidetega rakenduslikust hüdroloogiast ja mõõtmiste tehnoloogiatest.
*Üliõpilaste ettekannete moodul sisaldab: a) ettekannet publitseeritud, kursusega seostuvast kõrgetasemelisest teadusartiklist ja b) seminari ettekannet kursusega seostuval, vabalt valitud teemal.
*Aine omandamise kontrolli moodul koosneb järjepidevalt elektroonilises keskkonnas püstitatud küsimustele vastuste andmisest ja auditooriumis toimuvast kirjalikust eksamist.
*Iseseisev auditooriumiväline töö on seotud nii auditooriumis toimuva ettekannete kui ka aine omandamise kontrolli mooduli tarbeks vajaliku ettevalmistustööga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab eristada erinevatesse hüdroloogia valdkondadesse kuuluvaid tegevusi;
- oskab hinnata erinevate veekogumite ja veekogude dominant mõjutegureid ning nende omavahelisi seoseid läbi vastavate kvantifitseerimismeetodite;
- orienteerub hüdroloogilises andmestikus ja vastavates infobaasides.
Õppejõud
PhD Elve Lode
space