Läti keel A1 (LCL6113.HT)
space
Õppeaine kood
LCL6113.HT
vana ainekood
LCL6113
Õppeaine nimetus eesti k
Läti keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Latvian A1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tugiaine. Kursuse eesmärgiks luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises läti keeles A1 (esmane keeleoskus) tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Kursus on mõeldud neile tudengitele, kellel on huvi läti keele ja kultuuri vastu. Kursus loob eeltingimused selleks, et tudengil oleks võimalik soovi korral saada läti keeles hakkama nii õppe- kui töökontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: elementaarsed teadmised foneetikast, ortograafiast ja kirjavahemärkidest, kindla kõneviisi oleviku ja mineviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; rõhulised isikulised asesõnad, arvsõnad.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima endast, oma perest, huvialadest õpingutest ja tööst, ilmastikunähtusi, reisimist, elukutseid ja rõivaesemeid puudutavat igapäevast sõnavara.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi jutustavaid tekste ja mitteformaalses stiilis lühikesi kirju igapäeva teemadel.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikestest informatiivsest tekstidest ja kuulama lühikesi kirjeldavaid tekste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides igapäevateemadel;
Oskab tunda ära ja moodustada õpitud grammatilisi vorme, mõista igapäevakõnet, lugeda lihtsaid kirjeldavaid ja ka lihtsamaid ilukirjanduslikke tekste;
Suudab lugeda korrektselt lätikeelseid lihtsamaid tekste;
Õppejõud
Agita Keerd
space