Erialane inglise keel II (LCE6522.HT)
Õppeaine kood
LCE6522.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel II
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes II
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Helis Rõuk (inglise keel) tavaline kursus
Alina Yevchuk (inglise keel) tavaline kursus
Francisco Javier López Arias (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialase sõnavara laiendamine, erialaste lugemisstrateegiate omandamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialase keeleoskuse tõstmine. Erialase inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine.
Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus C1.1 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus C1.1 tasemel,
kirjutamisoskus C1.1 tasemel.
Iseseisev töö
Kodutööde tegemine, individuaalsete ja rühmaettekannete tegemine; sõnaraamatu kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Mõistab erialaseid ettekandeid ja esitlusi; saab aru erialastest tekstidest; oskab vestelda kasutades erialaseid termineid; kirjutades kasutab erialast terminoloogiat. Oskab kasutada keerukaid keelestruktuure.
Hindamismeetodid
Eksam
Õppejõud
Merilyn Meristo
Kohustuslik kirjandus
Erialatekstid ja õppematerjalid, mis vastavad C1 tasemele. /Study materials appropriate to C1 level.
Asenduskirjandus
Ainet ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse põhjal