Saksa keel B2.1 (LCD6321.HT)
space
Õppeaine kood
LCD6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
German B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine on peaeriala aine.
Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse omandamine tasemel, mis suures osas vastab Euroopa keeleoskuse raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemele B2 (edasijõudnute tase) ja võimaldab mitmekülgset, sh eriala valdkonnaga seotud sotsiaalset suhtlemist, arvestades sealjuures vastavat kultuuritausta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise) integreeritud arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala B2 sisust.

Üldist ja erialast huvi pakkuvate tekstide sisu, ülesehituse ning tekstides kasutatud keeleliste vahendite analüüs. Sõnavara laiendamine, keerulisemate keelendite kasutamise oskuse parandamine ja nende rakendamine erialaste teemadega seotud diskussioonides ja tekstide kirjutamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omandab õppija teadmised ja oskused, mis suures osas vastavad Euroopa keeleoskustasemete skaala B2 tasemele (edasijõudnute tase), sealhulgas oskab kirjutada arutlevat kirjandit, väljendada ja põhjendada oma seisukohti;
- oskab koostada ja esitada suulist teksti lühiettekande vormis.
Õppejõud
Lektor Õie Kirs
space