Leedu keel A1 (LCB6113.HT)
space
Õppeaine kood
LCB6113.HT
vana ainekood
LCB6113
Õppeaine nimetus eesti k
Leedu keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Lithuanian A1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tugiaine. Kursuse eesmärgiks luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises leedu keeles A1 (esmane keeleoskus) tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Kursus on mõeldud neile tudengitele, kellel on huvi leedu keele ja kultuuri vastu. Kursus loob eeltingimused selleks, et tudengil oleks võimalik soovi korral saada leedu keeles hakkama nii õppe- kui töökontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: elementaarsed teadmised foneetikast, ortograafiast ja kirjavahemärkidest, kindla kõneviisi oleviku ja mineviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; isikulised asesõnad, arvsõnad.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima endast, oma perest, huvialadest õpingutest ja tööst, ilmastikunähtustest, reisimisest jms kasutades igapäevast sõnavara
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi jutustavaid tekste ja mitteformaalses stiilis lühikesi kirju igapäeva teemadel.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikestest informatiivsest lihtsatest tekstidest ja kuulama lühikesi kirjeldavaid tekste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides igapäevateemades;
Oskus tunda ära ja moodustada õpitud grammatilisi vorme, mõista igapäevakõnet, lugeda lihtsaid kirjeldavaid ja ka lihtsamaid ilukirjanduslikke tekste;
Suutlikkus lugeda korrektselt lätikeelseid lihtsamaid tekste;
Suutlikkus sooritada A1 tasemeeksam.
Õppejõud
Laima Kirsima
space