Digitaalne ja dokumentaalne kultuuripärand (INT7164.DT)
Õppeaine kood
INT7164.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne ja dokumentaalne kultuuripärand
Õppeaine nimetus inglise k
Digital and Documentary Heritage
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
48
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused teadmiste kujunemiseks kultuuripärandi olemusest, selle kaitse meetmetest rahvusvahelises ulatuses ja Eestis;
- Toetada teadmiste omandamist tööks kultuuripärandi kollektsioonidega ning nende tutvustamiseks avalikkusele, sealhulgas kogude digiteerimise kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kultuuripärandi mõiste ja liigid. Kultuuripärandi tähtsus rahvusliku identiteedi kestmiseks. Kultuuripärandi poliitikad Euroopas. Kultuuripärandi kaitset toetavad regulatsioonid. UNESCO ja EL initsiatiivid digitaalse kultuuripärandi loomisel, seda realiseerivad programmid ja portaalid. Kultuuripärandi kaitse Eestis. Kultuuripärandi kogud ja nende korraldus: arendamine ja täiendamine, dokumenteerimine, kirjeldamine ja metaandmed, hoiustamine, eksponeerimine. Mäluasutuste teenindusvormid. Kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine ja kasutus. Mäluasutuste andmebaasid.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse lugemine ja analüüsimine seminarides. Rühmatöö ja individuaalsete kodutööde koostamine ja esitamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimise järel üliõpilane:
- eristab kultuuripärandi erinevaid liike ja mõistab nende olemust;
- omab ülevaadet kultuuripärandi säilitamise poliitikast ja strateegiast Euroopa Liidus ja Eestis, mõistab kultuuripärandi säilitamise tähtsust;
- tunneb kultuuripärandi hulka kuuluvate objektide kirjeldamise, töötlemise ja hoiustamise põhimõtteid;
- teab kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel, eksponeerimisel ja digiteerimisel kehtivaid nõudeid;
- tunneb ja oskab kasutada Eesti mäluasutuste andmebaase ja infosüsteeme.
Hindamismeetodid
Eksamihinne kujuneb kursuse jooksul tehtud rühmatöö ja individuaalsete kodutööde hinnete keskmisena.
Õppejõud
Aile Möldre
Asenduskirjandus
Infoteadused teoorias ja praktikas (2017). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Eesti mäluasutuste 2018. aasta suveseminari materjalid https://www.nlib.ee/et/suveseminarid
Hristova, S. (2017). The European model of cultural heritage policy. Zarządzanie w Kulturze, 18, 1, 1-16.
Matassa, F. (2011). Museum Collections Management: a Handbook. London.
Talboys, G. K. (2011). Museum educator's handbook. Farnham (Surrey); Burlington (Vt.): Ashgate.
De Beukelaer, C., Pyykköen, M., Singh, J. P. (Eds.). (2015). Globalization, culture and development: the UNESCO Convention on Cultural Diversity. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
Heritage and globalization. (2010.) / Edited by Sophia Labadi and Colin Long. London; New York: Routledge.
King, T. E. (2011). A Companion to Cultural Resource Management. Chichester (West Sussex) [etc.]: Wiley-Blackwell.
The handbook of public heritage theory and practice. (2018). New York: Oxford University Press.
Hamilton, G., Saunders, F. (2017). Open licensing for cultural heritage. London: Facet Publishing.
Mason, R., Robinson, A., Coffield, E. (2017). Museum and gallery studies: the basics. London; New York: Routledge.

Digital techniques for documenting and preserving cultural heritage/ Edited by Anna Bentkowska-Kafel and Lindsay MacDonald (2017). Kalamazoo (Mich.): Arc Humanities Press.