Dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi haldamine ja säilitamine (INT7159.DT)
Õppeaine kood
INT7159.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi haldamine ja säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Management and Preservation of Documentary and Digital Cultural Heritage
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
10
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi olemusest, kultuuripärandi kaitse ja säilitamise meetmetest.
Toetada teadmiste omandamist tööks kultuuripärandi kollektsioonidega ning nende tutvustamiseks avalikkusele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kultuuripärandi mõiste ja liigid. Kultuuripärandi tähtsus rahvusliku identiteedi kestmiseks. Kultuuripärandi poliitikad Euroopas. Kultuuripärandi kaitset toetavad regulatsioonid. UNESCO ja EL initsiatiivid digitaalse kultuuripärandi loomisel, seda realiseerivad programmid ja portaalid. Kultuuripärandi kaitse Eestis. Dokumentaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine ja kasutus. Mäluasutuste infosüsteemid.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse lugemine ja analüüsimine. Rühmatöö ja individuaalsete kodutööde koostamine ja esitamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimise järel üliõpilane:
- eristab kultuuripärandi erinevaid liike ja mõistab dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi olemust;
- omab ülevaadet kultuuripärandi säilitamise poliitikast ja strateegiast Euroopa Liidus ja Eestis, mõistab kultuuripärandi säilitamise tähtsust;
- teab dokumentaalse kultuuripärandi digiteerimise ja kättesaadavaks tegemisega seotud õiguslikke probleeme ja oskab tähelepanu pöörata autoriõigusest tulenevatele nõuetele;
- tunneb ja oskab kasutada Eesti mäluasutuste infosüsteeme.
Hindamismeetodid
Koondhinde moodustavad rühmatöö ning praktiliste tööde hinded
Õppejõud
dots A.Möldre
Asenduskirjandus
Cameron, F., Kenderdine, S. (Eds.) (2007). Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse. Boston: MIT Press.
De Beukelaer, C., Pyykköen, M., Singh, J. P. (Eds.). (2015). Globalization, culture and development: the UNESCO Convention on Cultural Diversity. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
Efroni, Z. (2011). Access-right: The Future of Digital Copyright Law. New York; Oxford: Oxford University Press.
Heritage and globalization. (2010.) / Edited by Sophia Labadi and Colin Long. London ; New York: Routledge.
King, T. E. (2011) A Companion to Cultural Resource Management. Chichester (West Sussex) [etc.]: Wiley-Blackwell.
Macdonald, S. (2013). Memorylands. Heritage and identity in Europe today. London; New York: Routledge.
Museums in a digital age. (2010). Edited by Ross Parry. London; New York: Routledge.
Preserving our heritage, improving our environment.(2009).Vol. I. 20 years of EU research into cultural heritage. Edited by Michel Chapuis. http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf
Marta Anico; Elsa Peralta. (2008). Heritage and identity : engagement and demission in the contemporary world. New York, London: Routledge.