Intellektuaalse omandi kaitse (INT6015.DT)
Õppeaine kood
INT6015.DT
vana ainekood
INT6015
Õppeaine nimetus eesti k
Intellektuaalse omandi kaitse
Õppeaine nimetus inglise k
Intellectual Property Rights
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis 1. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Kujundada eeldused intellektuaalse omandi õiguste, loometöö kaitsmise vajaduse ja võimaluste mõistmiseks kaasaegses globaliseeruvas maailmas.
- Luua eeldused teadmiste omandamiseks autoriõiguse sätete rakendamise kohta raamatukogu- ja infotöös

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Intellektuaalse omandi (IO) objektid, nende iseärasused ja tähtsus teadmistepõhise ühiskonna ja innovatsiooni kontekstis. Intellektuaalse omandi õiguste jagunemine: autoriõigus, autoriõigustega kaasnevad õigused ja tööstusomand. Creative Commons litsentsid. IO rahvusvahelised ja siseriiklikud organisatsioonid ja kokkulepped. Intellektuaalse omandi õigusi reguleerivate õigusaktide üldpõhimõtted.
Kursus e-õppe toel.
Iseseisev töö
Essee, test ja kursuse lõputöö koostamine ja presenteerimine (rühmatöö formaadis)


Õppeaine õpiväljundid
Aine läbimise järel üliõpilane:
- orienteerub intellektuaalomandi objektides, tunneb loometöö kaitsmise vajadust ja võimalusi;
- oskab analüüsida intellektuaalomandi objekte ja valida loometöö tulemusena valminud objekti iseärasustest lähtuv sobivaim kaitseviis;
- suudab analüüsida ja vältida teiste isikute loodud teoste jt intellektuaalomandi objektide kasutamisega seotud õigusrikkumisi.
Hindamismeetodid
Eksam. Hinne moodustub kodutööde hinnete põhjal.
Õppejõud
Silvi Metsar, MA (Inf.Sc.)
Kohustuslik kirjandus
Bently, L., Sherman, B. (2014). Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press.
Cornish, G. P. (2009). Copyright interpreting the law for libraries, archives and information services. Facet Publishing.
EU intellectual property law and policy (2010). Cheltenham ; Northampton (Mass.) : Edward Elgar.
Kurisoo, K., Kaur, V., Ant, P. (2009). Intellektuaalne omand. Tallinn: Äripäev.
Pedley, P. (2015). Practical copyright for library and information professionals. London: Facet Publishing.
Pisuke, H. (2006). Autoriõiguse alused. Tallinn : KPMS Partnerid.
Pisuke, H. (2006). Autoriõiguse alused ja muusikateoste kasutamine. Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu.
Pisuke, H. (2007). Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused : õigusaktide kogumik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.


Asenduskirjandus
Rikowski, R. (2005). Globalisation, Information and Libraries. The Implications of the World Trade Organisations GATTS and TRIPS Agreements. London: Chandos Publishing.
Kukrus, A. (2008). Tööstusomand ja globaalmajandus. Tallinn : Külim.
Ostrat, J. (2008). Kaitsmata toodang on probleemide allikas: tööstusomandi ABC. Tallinn: Juura.
Pisuke, H. (2004). Autor ja ülikool: autoriõiguse alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.