Intellektuaalse omandi kaitse (INT6015.DT)
space
Õppeaine kood
INT6015.DT
vana ainekood
INT6015
Õppeaine nimetus eesti k
Intellektuaalse omandi kaitse
Õppeaine nimetus inglise k
Intellectual Property Rights
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis 1. pool
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Silvi Metsar (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Kujundada eeldused intellektuaalse omandi õiguste, loometöö kaitsmise vajaduse ja võimaluste mõistmiseks kaasaegses globaliseeruvas maailmas.
- Luua eeldused teadmiste omandamiseks autoriõiguse sätete rakendamise kohta raamatukogu- ja infotöös

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Intellektuaalse omandi (IO) objektid, nende iseärasused ja tähtsus teadmistepõhise ühiskonna ja innovatsiooni kontekstis. Intellektuaalse omandi õiguste jagunemine: autoriõigus, autoriõigustega kaasnevad õigused ja tööstusomand. Creative Commons litsentsid. IO rahvusvahelised ja siseriiklikud organisatsioonid ja kokkulepped. Intellektuaalse omandi õigusi reguleerivate õigusaktide üldpõhimõtted.
Kursus e-õppe toel.
Iseseisev töö
Essee, test ja kursuse lõputöö koostamine ja presenteerimine (rühmatöö formaadis)


Õppeaine õpiväljundid
Aine läbimise järel üliõpilane:
- orienteerub intellektuaalomandi objektides, tunneb loometöö kaitsmise vajadust ja võimalusi;
- oskab analüüsida intellektuaalomandi objekte ja valida loometöö tulemusena valminud objekti iseärasustest lähtuv sobivaim kaitseviis;
- suudab analüüsida ja vältida teiste isikute loodud teoste jt intellektuaalomandi objektide kasutamisega seotud õigusrikkumisi.
Hindamismeetodid
Eksam. Hinne moodustub kodutööde hinnete põhjal.
Õppejõud
Silvi Metsar, MA (Inf.Sc.)
Asenduskirjandus
Rikowski, R. (2005). Globalisation, Information and Libraries. The Implications of the World Trade Organisations GATTS and TRIPS Agreements. London: Chandos Publishing.
Kukrus, A. (2008). Tööstusomand ja globaalmajandus. Tallinn : Külim.
Ostrat, J. (2008). Kaitsmata toodang on probleemide allikas: tööstusomandi ABC. Tallinn: Juura.
Pisuke, H. (2004). Autor ja ülikool: autoriõiguse alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.


space