Indekseerimine ja sisu analüüs (INT6006.DT)
space
Õppeaine kood
INT6006.DT
vana ainekood
INT6006
Õppeaine nimetus eesti k
Indekseerimine ja sisu analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Indexing and Abstracting
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
54
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks sisu kirjeldamise erinevatest vormidest infovahenduses: indekseerimisest, annoteerimisest, refereerimisest ja infoülevaate koostamisest
Toetada märksõnastamise, annoteerimise, refereerimise ja infoülevaate koostamise praktiliste oskuste arendamist

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teavikute sisu avamine kui juurdepääsu loomine infosisule. Tekstide struktuur ja tüübid. Lugemisprotsess ja loetu mõistmine. Indekseerimine kui teaviku sisu väljendamine indekseerimiskeeles. Universaalsed ja erialased märksõnasüsteemid. Märksõnastus elektronkataloogis. Teavikute sisu avamine kasutajale annoteerimise ja refereerimise kaudu. Annotatsiooni ja referaadi mõiste ja tüübid. Annoteerimise ja refereerimise metoodika. Referaadi koostamise etapid. Infoülevaate mõiste, nende koostamise eesmärgid. Ülevaadete tüpoloogia. Sisu analüüsi meetodid elektroonilises keskkonnas, automaatne indekseerimine ja masinrefereerimine.
Iseseisev töö
Teemakohase kirjanduse lugemine, praktiline märksõnastamine, annotatsioonide, referaatide ja infoülevaate koostamine
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimise järel üliõpilane
mõistab teavikute analüüs-sünteestöötluse osa infovahenduses
suudab indekseerida, annoteerida ja refereerida tekste ning teavikuid ning koostada infoülevaateid

Hindamismeetodid
Eksamihinne moodustub kirjaliku eksamitöö ja hindeliste praktiliste tööde hinnete alusel. Osade praktiliste tööde puhul rakendatakse mitteeristavat hindamist.
Õppejõud
dots A.Möldre
Asenduskirjandus
Lancaster, F.W. (2003). Do indexing and abstracting have a future . – Anales de Documentacion, no 6, p. 137-144. http://eprints.rclis.org/3922/1/ad0609.pdf
Koltay, T. (2010). Abstracts and abstracting. Oxford : Chandos Publishing.
Keyser, P. de. (2012). Indexing: From thesauri to the Semantic Web. Oxford etc: Chandos Publishing.
Glenda Browne, Jon Jermey. (2007). The indexing companion. Cambridge : Cambridge University Press.
Moreno, J. M. T. (2014). Automatic Text Summarization. London; Hoboken: Wiley.

space