Praktika (IFI7315.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7315.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on õpingute käigus omandatud oskuste laiendamine läbi praktilise kogemuse ja teadmiste rakendamise professionaalses keskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika toimub kolmandal semestril, kui ei ole teisiti kokkulepitud vastutava õppejõuga.
Üliõpilasele määratakse vastuvõtvas organisatsioonis organisatsioonipoolne juhendaja.
Praktika käigus peab üliõpilane töötama konkreetse, eelistatult uudse või eksperimentaalse projektiga

Praktika töötundide jaotus on järgmine:
Praktikakoha leidmine, praktika tööplaani koostamine - 8 tundi
Praktika vastuvõtvas organisatsioonis, praktikapäeviku koostamine - 140 tundi
Praktikaaruande koostamine, praktikaaruanne sisaldab praktikapäevikut, üliõpilase eneseanalüüsi ja organisatsioonipoolse juhendaja hinnangut - 8 tundi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- rakendab teadmisi, oskusi ja kogemusi professionaalses keskkonnas;
- omandab uusi teadmisi läbi tähendusrikaste tegevuse;
- reflekteerib õpikogemuse sisu ja protsessi;
- demonstreerib professionaalseid oskusi töökohal;
- loob ja hoiab professionaalseid suhteid;
- demonstreerib teadlikkust kogukonna ja/või organisatsiooni väljakutsetest;
- tuvastab, selgitab välja ja kinnitab professionaalse suuna ja selle seose õpingutega ja edasiste karjääriplaanidega;
- arendab enesearusaama, enesedistsipliini, küpsust ja enesekindlust;
- arendab tugeva võrgustiku ja/või juhendamise suhteid.
Õppejõud
Ilja Šmorgun
Lisainfo
Iga üliõpilane peab iseseisvalt leidma vastuvõtva organisatsiooni, kus praktikat hakatakse läbi viima, ja leppima kokku praktikatingimused.

Kokkulepped vastuvõtva organisatsiooniga fikseeritakse praktika tööplaanis, mis kirjeldab:
Ajavahemikku, mille käigus praktikat hakatakse läbi viima
Üliõpilasele määratud rolli ja loetelu tööülesannetest
Organisatsioonipoolse juhendaja nime ja ametikohta.

Praktika käigus peab üliõpilane pidama praktikapäevikut, mis sisaldab igapäevaste tegevuste kirjeldust, kaasaarvatud ülesanded ja ajajaotus. Päevik peab olema eneseanalüütiline, illustreerides üliõpilase võimekust jooksvate ülesannete ja väljakutsete lahendamisel, ja reflekteerides õpingute käigus omandatud teoreetiliste teadmiste asjakohasust jooksvate praktikaga seotud ülesannete täitmisel.

Praktika aruanne (5-10 lk) koostatakse praktika lõpetamisel ja see sisaldab:
Tiitellehte;
Ülevaadet praktikast, kaasaarvatud praktika kestus, vastuvõtva organisatsiooni kirjeldus, praktika eesmärgid, detailid organisatsioonipoolse juhendaja kohta;
Praktikapäevikut, kaasaarvatud praktika käigus täidetud ülesannete kirjeldust, kuupäevi ja kellaaegu, millal ülesandeid täideti;
Üliõpilase eneseanalüüsi;
Organisatsioonipoolse juhendaja hinnangut.

Hinde saamiseks peavad üliõpilased esitama järgmised praktikaga seotud dokumendid:
Praktika tööplaan enne praktika alustamist vastuvõtvas organisatsioonis
Praktika aruanne peale praktika edukat lõpetamist vastuvõtvas organisatsioonis.

Kõik individuaalsed ülesanded hinnatakse kui arvestatud/mittearvestatud. Aine on läbitud kui kõik individuaalsed ülesanded on õigeaegselt esitatud ja positiivselt hinnatud.
space