Haridustehnoloogia ja õppimisteadused (IFI7209.DT)
Õppeaine kood
IFI7209.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia ja õppimisteadused
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Technology and Learning Sciences
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab valdkonna uuringutele tuginevalt ülevaate haridustehnoloogia ja õppimisteaduste puutepunktidest, tutvustades:
- kuidas haridustehnoloogiat on kasutatud laiendamaks arusaama, mis on õppimine ja kuidas see toimub ja mis on õppimise tulemus;
- kuidas õppimisteooriaid on rakendatud haridustehnoloogia toel õpikeskkondi, -metoodikaid ja -ressursse luues, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid;
- kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab õppimisteooriate valguses hinnata.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate, laiendamaks arusaama, mis on tehnoloogiaga toetatud õppimine erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab hinnata. Kursusel analüüsivad üliõpilased individuaalselt erinevaid õpikeskkondi, -stsenaariume ja –digitaalseid ressursse õpiteooriate vaatepunktist ja toimub üksteiselt õppimine ja arusaamade täpsustamiseks erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seostest.
Iseseisev töö
Kursusel on LePlanner.net keskkonnas ja oma õpiblogis esitatavad iseseisvad tööd, mille raames õppijad analüüsivad erinevad õpikeskkondi ja-ressursse õppimisteooriatest lähtuvalt.
Ülesannete kommentaaride kaudu kaaslaste postitustele toimub vastastikune arusaamade jagamine ja täpsustamine.

Kursusel on viis kontaktpäeva ja lisaks tuleb sooritada iseseisvad tööd õpistsenaariumitega.

Iseseisev töö: 5 õpistsenaariumi leidmine/loomine ja jagamine LePlanner.net keskkonnas ja blogis, iga stsenaariumiga seoses 1 kaaslase stsenaariumi kommenteerimine õppimise andmete kogumise võimaluste osas; 84 h tööd.
Õppeaine õpiväljundid
Omab ülevaadet haridustehnoloogilistest uuringutest, mis kasutavad haridustehnoloogiat õppimise võimaluste avardajana, et mõista, kuidas õppimine toimub.
Oskab analüüsida ja luua ja analüüsida haridustehnoloogiliselt toetatud õpistsenaariume õppimiskäsitluste alusel.
Hindamismeetodid
Eksami sooritamiseks peab üliõpilane sooritama viis iseseisvat ülesannet digitaalsete õppematerjalide analüüsimiseks erinevate õppimisteooriate seisukohast ja on andnud kriitilise hinnangu viiele kursusekaaslase näitele. Hinnatakse postitustes õppimisteooriate mõistete ja printsiipide korrektset kasutust ja sidumist analüüsimiseks valitud õpikeskkonna disaini elementidega.

LePlanner.net keskkonnas jagatakse 5 erineva õpikäsitlusega seotud õpistsenaariumit, lisaks kommenteeritakse jagatud stsenaariume oma blogis, postituses hinnatakse vastava õppimiskäsitlustega seotud mõistete tundmist ja digitehnoloogiaga otstarbekat rakendamist; kommenteeritakse iga õpistsenaariumi osas 1 kaaslase postitusi õppimise andmete kogumise võimaluste osas.
Eksamihinne saadakse kõigi tööde sooritamisel esitamisel blogis.
Õppejõud
Kai Pata
Kohustuslik kirjandus
Eestikeelne materjal õppejõu poolt loodud konspekt http://ifi7056.wordpress.com
Lisainfo
Õppetöös osalemise ja eksamile pääsemise nõuded:

1) Üliõpilane postitab LePlanner.net keskkonnas ja oma blogis õigeaegselt määratud tähtajaks 5 õpistsenaariumite näidet ja kommenteerib iga näite osas 1 kursusekaaslase postitust.


Jooksev info kursuse korralduse kohta õpikeskkonnas http://ifi7056.wordpress.com
Asenduskirjandus
Kursus tugineb erialastel artiklitel (täpsem info kursuse blogis) ja järgmistel raamatutel:
1. Pata, K. & Laanpere, M. (Toim.) Tiigriõpe. Haridustehnoloogia
käsiraamat koolidele. (2009). URL: http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat
2. Mayer, R. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.
3. Driscoll, M.P. (2005). Psychology of Learning for Instruction. Pearson.
4. Shapiro, L. (2011). Embodied cognition. Routledge Press.