Finantsjuhtimine (IFI7030.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7030.DT
vana ainekood
IFI7030
Õppeaine nimetus eesti k
Finantsjuhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Financial Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Avardada mittespetsialistide teadmisi:
1) Eesti finantsaruandluse standardi rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest;
2) finantsjuhtimise põhimõtetest ja meetoditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse läbimiseks üliõpilase vajalik töömaht ~104 (4 EAP x 26 ak.t.) akadeemilist tundi järgmistel teemadel:
- finantsarvestuse ja -aruandluse alused 1 EAP:
3 kontakttundi sissejuhatuseks teemasse, 13 tundi kohustusliku kirjandusega tutvumiseks, 6 tundi praktilise ülesande lahendamiseks ja aruteluks rühmatöös, 3 kontakttundi töötulemuste ettekandmiseks ja aruteluks (arvestus), 1 tund reflekteerimiseks.
- raha ajaväärtuse kontseptsioon ja materiaalse põhivara rent 0,5 EAP: 1 kontakttund sissejuhatuseks teemasse, 10 tundi kohustusliku kirjandusega tutvumiseks ja praktilise ülesande lahendamiseks rühmatöös, 1 kontakttund töötulemuste ettekandmiseks ja aruteluks (arvestus), 1 tund reflekteerimiseks.
- investeeringute hindamise meetodid ja valiku tegemine mitme investeerimisprojekti vahel 0,9 EAP: 2 kontakttundi sissejuhatuseks teemasse ning 2 kontakttundi ülesannete lahendamiseks, 5 tundi kohustusliku kirjandusega tutvumiseks, 15 tundi koduse töö lahendamiseks.
- finantseerimise allikad ning kapitali hind 0,4 EAP: 2 kontakttundi sissejuhatuseks teemasse ning 2 kontakttundi ülesannete lahendamiseks, 5 tundi kohustusliku kirjandusega tutvumiseks.
- reaalse investeerimisprojekti analüüs 1,2 EAP: 25 tundi projekti koostamiseks, 1 tund reflekteerimiseks, 4 kontakttundi tööde aruteluks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kasutab finantsarvestuse mõisteid ja raamatupidamise põhivõrrandit varad = kohustised+omakapital majandustehingute analüüsimisel;
- rakendab tekkepõhise arvestuse printsiipe majandustehingute andmete kogumisel, töötlemisel ja kajastamisel finantsaruannetes;
- analüüsib finantsaruannete sisu ja aruannete vahelisi seoseid;
- teeb majanduslikke otsuseid seoses materiaalse põhivara kasutus- ja kapitalirendiga;
- teab investeeringute hindamise protsessi etappe;
- oskab hinnata investeerimisprojekti tasuvuse hindamisel olulisi rahavoogusid;
- rakendab investeeringute tasuvuse hindamise meetodeid: arvestuslik rentaablus, tasuvusaeg, puhas nüüdisväärtus (NPV), sisemine tasuvusmäär (IRR) ja ekvivalentne annuiteet;
- oskab hinnata investeeringute finantseerimisvõimalusi
- oskab arvutada ja tõlgendada kaalutud keskmist kapitali hinda (WACC);
- suudab analüüsida ettevõtte reaalset investeerimisotsust.
Õppejõud
Eve Lamberg
Lisainfo
Arvestusele pääsemise tingimused: kõigi iseseisvate
praktiliste ülesannete (3 kodutööd ja 1 projekt) tähtaegne esitamine õppejõule.
space