Rakenduste programmeerimine (IFI6229.DT)
Õppeaine kood
IFI6229.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Rakenduste programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Programming of Applications
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Harri Saar (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada modernset serveri ja eesrakenduse kihi arendamist ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist terviklike veebirakenduste loomiseks, testimiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Linux Ubuntu Serveri paigaldamine ja seadistamine kasutades VirtualBox tarkvara. Node.js, nginx, git paigaldamine. Arenduskeskkonna ning stiilireeglite seadistamine. Node http routes käsitlemine ja MongoDB dokumendipõhine andmebaas. Node serverile testide kirjutamine, kasutades testimisraamistikku Mocha’t. React ja selle eripära. Ant.design Reacti visuaalse raamistiku ning komponentide kasutamine eesrakenduse loomiseks. Testide kirjutamine React raamistikule. Autentimine kasutades JSON Web Token'eid. Node’i ja Reacti rakenduse juurutamine (ingl deployment). Ühistööna veebirakenduse loomine.
Individuaalse tööna peavad üliõpilased iseseisvalt või väikerühmas lahendama praktilisi ülesandeid ning vaatama üle ja kommenteerima teiste kursuslaste koodi.
Iseseisev töö
Arvestuse hinne kujuneb tunnitööna ja iseseisvalt tehtud praktiliste ning kirjalike tööde koondtulemusena. Esitatavate tööd on järgmised:
lehestiku osa disainikavandi koostamine;
vajalike serveripoole API endpoint’ide loomine/täiendamine ja testidega katmine;
vajalike eesrakenduse komponentide loomine/täiendamine ning testidega katmine;
teiste koodi ülevaatamine ja tagasisde andmine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
oskab hinnata rakenduse loomise ligikaudset keerukust;
oskab kavandada rakendusele vajaliku testimisskeemi ning sealt osi ka ise realiseerida;
oskab täiendada olemasoleva rakenduse funktsionaalsust arendades mooduleid nii serveri- kui kliendipoolele;
oskab järgida etteantud koodi stiilijuhendit.
Hindamismeetodid
Arvestus. Suuremate läbitud teemade kohta tuleb esitada kodutöö. Arvestusele pääsemise eelduseks on aktiivne osavõtt õppetööst ja iseseisvate tööde esitamine.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu koostatud konspekt.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.