Intelligentne arvutikasutus (IFI6070.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6070.DT
vana ainekood
IFI6070
Õppeaine nimetus eesti k
Intelligentne arvutikasutus
Õppeaine nimetus inglise k
Intelligent Computer Use
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse kõiki olulisemaid IT-vahendite rakendamise probleeme: IT-vahendite valik, seadistamine ja haldamine (sh mobiilsed seadmed); turvalisuse tagamine; personaalse õpi- ja töökeskkonna loomine; sotsiaalse tarkvara ja sotsiaalsete võrgustike kasutamine; koduvõrgu loomine ja kasutamine; digifotograafia alused; IT-vahendite kasutamise õiguslikud aspektid.
Auditoorne õpe toimub loenguvormis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab valida endale sobivaid IT-vahendeid (sh digitaalset fotoaparaati) ning on võimeline neid seadistama ja haldama;
- tunneb peamisi tavakasutajat varitsevaid ohte võrgumaailmas ning oskab neid vältida, tunneb netiketi ehk viisaka võrgukäitumise põhitõdesid;
- omab ülevaadet veebi ja veebilehestike toimimispõhimõtetest ning on võimeline neid arvestama veebilehestike kohandamisel;
- tunneb e-portfoolio ja personaalse õpikeskkonna kontseptsiooni ning teab kuidas e-portfooliot oma õppetöö toetamiseks kasutada;
- on teadlik sotsiaalvõrgustike toimimispõhimõtetest ja veebipõhistest meeskonnatöövahenditest ning oskab oma tööks neid vastavalt vajadusele valida;
- tunneb tavakasutajale mõeldud multimeediumiteenuseid;
- tunneb tarkvara- ja sisulitsentside peamisi tüüpe, oskab leida võrgust vaba litsentsiga sisu ja tarkvara.

Õppejõud
Andrus Rinde
space