Intelligentne arvutikasutus (IFI6070.DT)
Õppeaine kood
IFI6070.DT
vana ainekood
IFI6070
Õppeaine nimetus eesti k
Intelligentne arvutikasutus
Õppeaine nimetus inglise k
Intelligent Computer Use
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse kõiki olulisemaid IT-vahendite rakendamise probleeme: IT-vahendite valik, seadistamine ja haldamine (sh mobiilsed seadmed); turvalisuse tagamine; personaalse õpi- ja töökeskkonna loomine; sotsiaalse tarkvara ja sotsiaalsete võrgustike kasutamine; koduvõrgu loomine ja kasutamine; digifotograafia alused; IT-vahendite kasutamise õiguslikud aspektid.
Auditoorne õpe toimub loenguvormis.
Iseseisev töö
Iseseisev töö on arvestatud järgmiselt: iga loengu järgselt loengukonspekti läbitöötamine ja seal sätestatud ülesannete lahendamine (13x4 = 52 tundi), arvestuseks nõutava essee koostamine (24 tundi). Täpsem info kursuseprogrammis.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
• suudab valida endale sobivaid IT-vahendeid (sh digitaalset fotoaparaati) ning on võimeline neid seadistama ja haldama
• tunneb peamisi tavakasutajat varitsevaid ohte võrgumaailmas ning oskab neid vältida, tunneb netiketi ehk viisaka võrgukäitumise põhitõdesid
• omab ülevaadet veebi ja veebilehestike toimimispõhimõtetest ning on võimeline neid arvestama veebilehestike kohandamisel
• tunneb e-portfoolio ja personaalse õpikeskkonna kontseptsiooni ning teab kuidas e-portfooliot oma õppetöö toetamiseks kasutada
• on teadlik sotsiaalvõrgustike toimimispõhimõtetest ja veebipõhistest meeskonnatöövahenditest ning oskab oma tööks neid vastavalt vajadusele valida
• tunneb tavakasutajale mõeldud multimeediumiteenuseid
• tunneb tarkvara- ja sisulitsentside peamisi tüüpe, oskab leida võrgust vaba litsentsiga sisu ja tarkvara.
Hindamismeetodid
Arvestus. Arvestuse saamiseks peab üliõpilane:
1) esitama oma ajaveebis loengutejärgsed reflektsioonid;
2) avaldama oma ajaveebis kolm kursuse teemadega seonduvat esseed igaüks mahuga vähemalt 5 000 tähemärki (ilma tühikuteta). Esseede teemavaliku lihtsustamiseks annab õppejõud iga loengu kohta 3-5 näidisteemat; iga essee puhul tuleb ära näidata ka essee koostamiseks kasutatud allikmaterjalid;
3) esitama rühmatööna loodud IT-vahendite rakendamise abil loodud õppe- või huvitegevust toetava lahenduse.
Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
1. Infoühiskond ja selle liige
- Information Society. From Theory to Political Practice. Coursebook. Gondolat Kiadó. Új Mandátum, 2008. Róbert Pintér (Ed). www.ittk.hu/netis/doc/NETIS_Course_Book_English.pdf
- The Information Age, http://en.wikibooks.org/wiki/The_Information_Age
- Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed, Praxis, 2005. http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Publikatsioonid/PRAXIS_IKT_haridus_2005.pdf
- Eesti infoühiskonna arengukava 2020. http://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020. http://www.itl.ee/static/files/44.Visioon2020.pdf
2. E-portfoolio ja personaalne õpikeskkond
- Personaalsete õpikeskkondade täiendkoolituskursuse materjalid (K. Tammets, T. Väljataga) http://htk.tlu.ee/elearning/kursus/lugemismaterjal/
- e-Portfoolio Professionaalse Arengu
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel