IT-arenduse aktuaalseid probleeme (IFI6033.DT)
Õppeaine kood
IFI6033.DT
vana ainekood
IFI6033
Õppeaine nimetus eesti k
IT-arenduse aktuaalseid probleeme
Õppeaine nimetus inglise k
Current Problems in IT Development
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Eesti IKT ettevõtetega või IKT-d suurel määral kasutavate ettevõtetega tutvumiseks. Luua eeldused IT ettevõtete tegevusprofiilide, töömeetodite ja -tingimuste, personaliarenduse jt põhitegevusega seotud aspektidega tutvumiseks. Toetada üliõpilast tema IKT-huvide täpsemal määratlemisel. Arendada üliõpilase analüüsimis- ja üldistamisoskust IT probleemide käsitlemisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti juhtivate IT-firmade näitel käsitletakse peamiselt järgmisi teemasid: ettevõtte turuniši määratlemine, tootearendus, marketing, personaliarendus (personali värbamine, töökorraldus, stimuleerimine, täiendkoolitus), koostööpartnerite valik, innovatsiooni juhtimine, pikaajaliste tulevikustrateegiate kavandamine. Tarkvaratootmises enim esinevad probleemid, positiivne kogemus, saadud õppetundidest järelduste tegemine. Seminarid toimuvad erinevates IT-firmades sealsete töötajate osavõtul.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna tutvuvad üliõpilased enne seminari ettevõttega interneti ja teiste allikate vahendusel ja koostavad küsimused firma esindaja(te)le. Semestri lõpus esitavad üliõpilased analüüsiva kokkuvõtte.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane
Teab IT-alase arendustegevuse üldisi arengusuundi ning peamisi probleeme Eesti kontekstis. Määratleb oma spetsiifilisema huviringi IT-s ning leiab enesele sobivad rollid või tegevusalad.
Üldistab ettevõtetes kuuldud ja nähtud informatsiooni ja teeb järeldusi Eesti IT arengu üldiste suundade kohta.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Arvestuse saamiseks tuleb kirjutada ja esitada analüüsiv kokkuvõte. Arvestuse saamise eelduseks on osalemine seminarides (mõjuvatel põhjustel võib puududa kuni ühest seminarist).
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Asenduskirjandus
Ainet ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.