Seminaritöö (IFI6025.DT)
Õppeaine kood
IFI6025.DT
vana ainekood
IFI6025
Õppeaine nimetus eesti k
Seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Research Paper
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
10
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada esmane oskus (teadus)kirjanduse leidmiseks ja sellega töötamiseks. Toetada uurimisprobleemide ja/või arendusprojekti eesmärkide püstitamist ning sõnastamist. Arendada üliõpilase oskust uurimus- või arendusprojekti läbiviimiseks ja tulemuste vormistamiseks teadustööle sobilikus vormis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminaritöö on üliõpilase erialasest huvist lähtuval ja juhendaja või ettevõtte poolt soovitatud/kooskõlastatud teemal läbiviidud uurimuslik töö või arendusprojekt. Arendusprojekti sisuks võib olla nt originaaltarkvara, õppematerjali, veebirakenduse jms loomine, kuid sellega peab kaasnema rakenduse loomisel aluseks olnud printsiipide analüütiline käsitlus. Aine sissejuhatuseks korraldatakse seminarid, millele järgneb juhendaja toetusel läbiviidav iseseisev töö vajaliku materjali kogumiseks, töö analüütilise või arendusliku osa läbiviimiseks ning seminaritöö vormistamiseks.
Iseseisev töö
1. Töö idee sõnastamine
2. Töö eesmärgi sõnastamine
3. Töö tüübi määratlemine ja alamülesannete defineerimine
4. Töö allikate vormistamine
5. Seminaritöö plaani koostamine
6. Kaitstud tööde lugemine, analüüsimine ja arutelu
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane tunneb ja oskab kasutada erinevaid kirjanduse ning muu kirjaliku allikmaterjali hankimise viise ja elektroonilisi töövahendeid. Üliõpilane tunneb uurimuslikele ning arenduslikele töödele esitatavaid esmaseid üldisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata vastava taseme uurimuslike ja arenduslike tööde kvaliteeti. Üliõpilane oskab püstitada asjakohaseid uurimisküsimusi ja arenduseesmärke ning planeerida uurimis- ja arendusprotsessi. Üliõpilane oskab oma tööd struktureerida ning nõuetele vastavalt vormistada.
Hindamismeetodid
Eksam.
Üliõpilane esitab seminaritöö kirjalikult ning kaitseb seda komisjoni ja kaasüliõpilaste ees. Samuti retsenseerib ühe kaasüliõpilase seminaritööd. Kaitsmisele pääsemise eelduseks on seminarides osalemine ning seal antud ülesannete täitmine.
Õppejõud
Inga Petuhhov ja Martin Sillaots
Kohustuslik kirjandus
Vormistusjuhend lõputöö koostamiseks (TLÜ Informaatika Instituut, 2010), http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/lopu_too/yliopilastoode_vormistusjuhend_1.3.pdf; Nõuded seminaritöö koostamiseks (TLÜ Informaatika Instituut, 2008).
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.