Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast (HIF6334.HT)
Õppeaine kood
HIF6334.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts in Contemporary Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel õppida lähedalt tundma tänapäeva filosoofilisi tüvitekste.
Luua eeldused tänapäeva filosoofia tüvitekstide iseseisvaks lugemiseks ja ühiseks aruteluks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus loetakse ja analüüsitakse ühte või mitut nüüdisaja filosoofia tüviteksti.
Iseseisev töö
Üliõpilane loeb igaks seminariks etteantud mahus kirjandust, esitades õppejõule tekstikokkuvõtted või vastused eelnevalt antud küsimustele.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane
- tunneb põhjalikumalt ühte või mitut tänapäeva filosoofia tüviteksti ning on suuteline analüüsima teksti ülesehitust ja selles esitatud olulisemaid ideid, argumente ja küsimusi;
- on suuteline nägema loetud tüviteksti(d) olulisust laiemas perspektiivis filosoofia ja kultuuri ajaloos;
- suudab loetud tüvitekstis esitatud ideid, argumente ja küsimusi laiendada oma ajastule ja kultuuriruumile.
Hindamismeetodid
Iganädalaste kodutööde tegemine ja essee.
Õppejõud
Lektor Margus Vihalem
Kohustuslik kirjandus
Üks või mitu nüüdisaja filosoofia tüviteksti õppejõu valikul.