Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast (HIF6333.HT)
Õppeaine kood
HIF6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts of Modern Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Margus Vihalem (eesti keel) tavaline kursus
Tommaso Giordani (inglise keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Immanuel Kanti väitel oli just David Hume see, kes äratas ta dogmaatilisest unest. Millised on David Hume'i mõtlemise põhijooned ja milles seisneb tema anti-dogmaatilisus? 

Tüvitekstiseminaris loeme valikut Hume'i põhiteostest, keskendudes põhiliselt hilisemale raamatule „An Enquiry Concerning Human Understanding“ (1748/77), kuid loeme sinna juurde ka tekste tema varasemast põhiteoseks peetavast „A Treatise of Human Nature“ (1739-40) ning hilisemast lühemast tekstist „An Enquiry Concerning the Principles of Morals“ (1751/77) 

Igaks seminariks tuleb lugeda u. 10-20 lehekülge teksti, seminari eesmärgiks on saada põhjalikum ülevaade Hume'i mõtlemise põhiseisukohtadest ja seeläbi tutvuda ühe uusaegse empiristliku filosoofia olulisema mõltejaga, samuti üldisemalt harjutada võõrkeelse filosoofilise teksti lugemist ja analüüsimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Auditoorne töö seminarivormis 
Iseseisev töö: seminaritekstide iseseisev läbitöötamine, esseede kirjutamine, lühiettekande tegemine. 
- seminarivorm, avatud ka mitte-filosoofia üliõpilastele 
seminari töökava täpsustatakse kursuse esimeses seminaris.
Iseseisev töö
Üliõpilane loeb igaks seminariks etteantud mahus kirjandust, esitades õppejõule tekstikokkuvõtted või vastused eelnevalt antud küsimustele.
Õppeaine õpiväljundid
Seminar loob eeldused lähemaks tutvumiseks Hume'i filosoofiaga läbi tema põhiteoste.
Hindamismeetodid
Essee (üks vahe-essee u. 3 lehekülge + üks pikem lõpuessee 5-6 lehekülge)
Hindamisel arvestatakse auditoorses töös osalemist ja iseseisvalt tehtud tööd.
Õppejõud
Vanemteadur Liisi Keedus
Kohustuslik kirjandus
David Hume: 
„An Enquiry Concerning Human Understanding“
„A Treatise of Human Nature“ (valikuliselt) 
„An Enquiry Concerning the Principles of Morals“ (valikuliselt)