Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse (HIA6321.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Cultural Anthropology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade sotsiaal- ja kultuurantropoloogia põhilistest uurimisaladest, baasmõistetest ja meetoditest, olulisematest teoreetilistest koolkondadest ning tänapäeva sotsiokultuurilises antropoloogia olulistest küsimustest.
Luua valmisolek mõista globaalset kultuurilist mitmekesisust antropoloogiliselt ja eeldused nii tuttavate kui tundmatute ühiskondade jälgimise ja kriitilise analüüsi oskuseks.
Luua eeldused järgmiste läbivate oskuste arenemiseks:
kultuuritaiplikkus, muutuvates sotsiaalsetes oludes kohanemise võime, kriitilise mõtlemise ja iseseisva probleemilahendamise võime, teistsuguste seisukohtade sallimise ja austamise võime, koostöövõime.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse antropoloogia kui distsipliini põhisuundade, baasterminite ja meetoditega, antropoloogia nelja traditsioonilise teemadevälja – suguluse, majanduse, religiooni ja poliitika – ning neid ühendavate struktuuride ja institutsioonide uurimisega; antropoloogia kujunemisega koloniaalses, postkoloniaalses ja globaalses maailmas ning eetiliste probleemidega. Arutletakse inimese koha üle keskkonnas ja antropoloogiliste teadmiste koha üle igapäevaelus; kultuurilise mitmekesisuse üle globaalses maailmas ja antropoloogia ülesannete ja väljakutsete üle multikultuursetes kontekstides.
Iseseisva töö käigus kinnistatakse ja täiendatakse omandatavaid teadmisi ja lahendatakse erinevaid ülesandeid nii individuaalselt kui koos grupiga, viies läbi analüüsi nii kogemuslikult, kasutades antropoloogia meetodeid, kui kirjanduse põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised sotsiaal- ja kultuurantropoloogia põhilistest uurimisaladest, baasmõistetest, olulisematest teoreetilistest suundadest ning tänapäeva sotsiokultuurilises antropoloogias olulistest küsimustest;
- suudab omandatud teadmisi kasutada kultuuri ja ühiskonda puudutavate küsimuste mõistmisel ja uurimisel;
- suudab kasutada antropoloogia meetodeid ja teoreetilisi lähenemisnurki ühiskondliku ja kultuurilise keskkonna kriitilisel vaatlemisel ja analüüsil;
- oskab näha ühiskonda kui terviklikku keskkonda ning mõista ühiskonnaga seotud teemade kontekstuaalse käsitlemise väärtust;
- oskab töötada nii iseseisvalt kui meeskonna osana ning end kirjalikult ja suuliselt väljendada.
Õppejõud
Polina Tšerkassova
space