Teksti analüüs ja kirjalik väljendusoskus (GRA6010.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6010.HT
vana ainekood
GRA6010
Õppeaine nimetus eesti k
Teksti analüüs ja kirjalik väljendusoskus
Õppeaine nimetus inglise k
Textual Analysis and Writing Skills
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel arendada kommunikatiivset pädevust (lingvistilist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist) lugemis- ja kirjutamisoskuses EN keeleoskuse tasemeni C1.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse erinevaid tekstitüüpe ja -liike (ajalehed, ajakirjad, ilu- ja aimekirjandus, akadeemilised tekstid jne). Tegevused on koostatud eesmärgiga arendada lugemisstrateegiaid vajaliku info leidmiseks tekstist ja sisu mõistmiseks, uute sõnade tähenduste otsimiseks konteksti põhjal ja hoiakute tabamiseks tekstis. Keskendutakse sõnavarale, tekstistruktuurile, registrile ja stiilile.
Analüüsitakse teksti paigutust, ülesehitust ja stilistilisi eripärasid kirjaliku teksti liikides (kirjad, lühiartiklid üldhuvitavatel teemadel, filmi-, raamatu- ja näidendiarvustused, arutlev essee, jutustavad ja kirjeldavad tekstilõigud ilu- ja aimekirjandusest). Erinevate tekstide kirjutamine. Rõhku pannakse tekstide loomisele, mis vastavad oma otstarbele ja sihtrühmale.
Iseseisev töö hõlmab tekstianalüüsi, kirjutatud teksti mõistmist ja kirjutamisharjutusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline lugema ja mõistma erinevaid tekstiliike tuntumatest abstraktsete ja keerukamateni, aru saama teksti mõttest ja leidma üldisemat ja detailsemat infot:
- oskab kirjutada tekste, mis täidavad selgelt määratletud otstarvet, mis on hästi ja sidusalt struktureeritud ning kasutab õiget ja sobivat keelt.
Õppejõud
Miriam Mcllfatrick-Ksenofontov
space