Eesti kultuuri alused (EKV6301.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kultuuri alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basic of Estonian Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on luua võimalused teadmiste kujunemiseks eesti kultuuri ajaloo ning olulisemate nähtuste ja probleemide valdkonnas.
Kursuse eesmärgiks on toetada võimekust iseseisvalt mõista tänapäeva kultuuris käibel olevate kommete, uskumuste ja käitumismallide päritolu ja näha nende seoseid eesti kultuuriloo erinevate ilmingutega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul vaadeldakse eesti kultuuri olulisemaid probleeme ja nähtusi, lähtudes nii ajaloolisest arengust kui ka nende seostest tänapäeva kultuuriga. Tuuakse välja tänapäeva kultuuris kehtivate kommete, uskumuste ja käitumismallide seosed eesti kultuurilooga ja erinevate eesti kultuuri oluliste alustekstidega. Käsitletakse eesti kultuuripärandi positsioone tänapäeval. Käsitletakse eri kunstiliikide tähendust eesti kultuuriloolises arengus. Analüüsitakse eesti kultuuri rolli eesti rahvusidentiteedi loomisel ja kinnistamisel nii ajaloolises kui sünkroonilises plaanis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab põhiteadmisi eesti kultuurist ja raamistik eesti kultuuri tähenduse mõistmiseks.
- tunneb eesti kultuuri ajaloo tähtsamaid momente ja on omandanud teadmised selle kohta, mis on eesti kultuuri olulisemad nähtused ja probleemid.
- oskab näha tänapäeva kultuuris käibel olevate kommete, uskumuste ja käitumismallide seoseid eesti kultuuriloo erinevate ilmingutega.
- oskab eesti kultuuri alaste probleemide üle arutleda nii individuaalselt kui rühmas ja oma analüüsi tulemusi selgelt ja loogiliselt esitada.
Õppejõud
Professor Piret Viires
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space