Sissejuhatus erialasse: uurimismeetodid (EKV6065.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6065.HT
vana ainekood
EKV6065
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus erialasse: uurimismeetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Area of Specialisation: Research Methods
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgid: 1. anda ülevaade erialaõpingute suundadest (sh tutvustada instituudi teadustöö põhisuundi); 2. tutvustada keele, kirjanduse ja kultuuri uurimise nüüdisaegseid meetodeid; 3. valmistada üliõpilasi ette ainekursuse Seminar ja seminaritöö läbimiseks (sh seminaritöö teema valimiseks).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõik kontakttunnid toimuvad seminaride vormis. Erialaõpingute põhieesmärgid, õppetöö korraldus ja tööviisid (loengupäevik, referaat, essee, rühmatöö, teadusliku lugemise strateegiad jm); ülevaade eesti keelest uurimis- ning õpetamisobjektina, eesti keele kui teise keele uurimisest ja funktsioneerimisest riigikeelena, samuti kirjanduse ja kultuuri uurimise uuematest suundadest. Eesti keele ja kirjanduse uurimiskeskused ja uurijad, erialaperioodika ja bibliograafiad, arhiivkogud, olulised veebiaadressid. Tutvumine raamatukogude infosüsteemiga (e-kataloogid ESTER ning EBSCO). Üliõpilased koostavad keele ja kirjanduse teemalisi iseseisvaid töid ning esitavad need õppejõududele elektrooniliselt. Kirjandusalaste tööde põhjal tuleb pidada lühiettekannet eelviimases loengus. Kursusel omandatut kontrollitakse viimases loengus kollokviumi vormis. Enne kollokviumit esitavad üliõpilased oma loengupäevikuid õppejõule elektrooniliselt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1. Loeb keelealast ja kirjandusteaduslikku kirjandust, suudab sellest leida uurimisprobleemi, kirjeldada selle lahendamise etappe ja meetodeid, kommenteerida saadud tulemust ja loetud materjali ülesehitust.
2. Kasutab raamatukogu infosüsteemi, teeb erinevat laadi infootsinguid internetis.
3. Teab ja tunneb eesti keele ja kirjanduse olulisemaid uurimiskeskusi, uurijaid ning keele ja kirjandusega seotud (perioodilisi) väljaandeid ning eesti keele (kui teise) keele uurimissuundi.
4. Oskab lugeda, refereerida ja tsiteerida teaduslikku teksti, tunneb teadustööde vormistusnõudeid ja oskab neid rakendada. Suudab koostada iseseisvalt lühiettekannet.
Õppejõud
professor Anastassia Zabrodskaja
space