Soome keel C1.1 (EKS6434.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6434.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel C1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish C1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises soome keeles C1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: lähtudes üliõpilaste vajadustest.
Suuline väljendusoskus: Arutelud päevakajalistel teemadel. Ettekanded ning diskussioonid soome keeles.
Kirjalik väljendusoskus: lühikesed esseed tunnis arutletud teemadel. Vigade parandamine ning analüüsimine tunnis.
Lugemine, kuulamine, aru saamine: soomekeelsete tekstide lugemine, helisalvestiste kuulamine.
Iseseisev töö: kuulamine, sõnaraamatute kasutamine, kirjalik väljendusoskus, tagasiside.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kasutab korrektselt nii suuliselt kui kirjalikult soomekeelseid artikleid, eessõnu ja asesõnu;
- oskab soome keeles ladusalt ja spontaanselt, liigselt sõnu otsimata kõneleda ja suhelda;
- suudab kirjutada grammatiliselt korrektse soomekeelset teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone;
- suudab aru saada mahukatest ning keerulistest tekstidest ja neid analüüsida nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist;
- suudab jälgida, aru saada ja ümber jutustada autentseid suulisi tekste (nt dialoogid, raadiosaated, teleuudised, jne).
Õppejõud
Jaakko Raunamaa
space