Soome keel C1.2 (EKS6430.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6430.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Jaakko Raunamaa (õpetamise keel: soome keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises soome keeles C1.2 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Üliõppilane harjub kuulama ja aru saama keele variantidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika ja kirjalik väljendusoskus koosneb järgmistest osadest:
1. Soome keele variatiivsus: murded, kõnekeele ja kirjakele vahe, slängid.
2. Soome kirjakeele areng ja erijooni võrreldes eesti kirjakeelega.
3. Soome keele sõnavarad.
4. Lühiesseed punktides 1 – 3 mainitud teemadel. Üliõpilane harjub ja õpib ennast väljendama selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega.

Lugemine ja kuulamine ning arusaamine:
Esseistlikke ja teaduslikke soomekeelsete originaaltekstide lugemine ja tõlgendamine. Originaalsete soomekeelsete videosalvestuste (uudised, filmid jne.) vaatamine ja kuulamine, mille kaudu harjutatakse arusaamist soome suulisest keelest selle juures ka kõnekeel, murded, slängid.

Suuline väljendusoskus: arutelud aktuaalsetest soome keele, Soome kultuuri ja ühiskonnaga seotud teematest. Üliõpilased valivad iseseisvalt teemasid ja esitavad neid ettekande vormis. Järgneb üldarutelu rühmas.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab soome keeles ladusalt ja spontaanselt suhelda kasutades laia sõnavara;
- suudab kirjutada grammatiliselt korrektset soomekeelset teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone;
- saab aru kirja-, kõne- ja murdekeele erinevustest.
Õppejõud
Jaakko Raunamaa
space