Erialapraktika (EKS6055.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6055.HT
vana ainekood
EKS6055
Õppeaine nimetus eesti k
Erialapraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi soome ühiskonnast, kultuurist ja kõnekeelest, arendada soome keele suhtluspädevust ja kultuuriteadlikkust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialapraktika võib sooritada
1) 2–3-nädalastel soome keele ja kultuuri kursustel Soomes, mida korraldavad Soome ülikoolid ja UKAN/CIMO;
2) 2–3-nädalase tööpraktikana mõnes Soome ettevõttes või asutuses Eestis, kus töökeeleks on soome keel, abiõpetajana Tallinna või Tartu Soome koolis või soome keele uurimisassistendina ülikoolis.
Iseseisva tööna peab üliõpilane praktikapäevikut ja koostab soomekeelse praktika aruande, milles kajastub:
1) kus ja millal praktika toimus;
2) mis oli praktika sisu (tööülesanded);
3) analüüs selle kohta, kuidas aitas praktika kaasa üliõpilase erialasele arengule.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb tänapäeva Soome ühiskonna kultuurilisi ja sotsiaalseid erijooni ja olulisemaid kultuuriloolisi sündmusi; oskab orienteeruda Soome ühiskonna põhiprobleemides. Üliõpilane saab hakkama soomekeelses keskkonnas suheldes, tunneb soome keele allkeeli,valdab kultuuriomaseid kirjaliku ja suulise suhtluse tavasid; oskab kavandada edasist individuaalse keeleoskuse arengut ning valida selleks vajalikud strateegiad. Üliõpilane suhtub sallivalt arvamuste paljususse, muu hulgas keelte ja kultuuride regionaalsesse, sotsiaalsesse ja individuaalsesse varieerumisse; suudab oma seisukohti kaitsta ja selgitada ning osaleda ühiskondlikes diskussioonides; oskab määratleda oma edasisi õppimise ja tööalase täiendamise vajadusi.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space