Soome keele variatiivsus (EKS6009.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6009.HT
vana ainekood
EKS6009
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele variatiivsus
Õppeaine nimetus inglise k
Variations of Finnish
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teoreetiline ülevaade soome keele ja selle allkeelte keeleajaloolisest arengust. Võrdlev-ajalooliselt tõmmata paralleele soome keele ja ta lähisugulaskeelte variatiivsuse arengu seaduspärasustega. Jälgida keele arengu seaduspärasusi tänapäeval. Tutvustada soome keele rolli tänapäeva ühinevas Euroopas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade soome keele ajaloo periodiseerimisest, esimestest kirjalikest mälestistest ning kirjakeele ajaloo põhiküsimustest. Tutvustatakse Soome murderühmi ning nende foneetilisi, morfoloogilised ja sõnavaralisi erijooni. Analüüsitakse keeleuuenduse tulemusi ning tutvustatakse tänapäeva kõnekeele erijooni, antakse ülevaade olulisematest piirkondlikest ja sotsiaalsetest dialektidest; lähemalt käsitletakse Helsingi slängi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab teadmisi soome keele ajaloo perioodidest ning kirjakeele ajaloost, tunneb soome keele allkeeli ja nende arengusuundi, tänapäeva soome kirjakeele ja keele normimise olulisemaid probleeme ning suudab kõrvutavalt analüüsida allkeelte struktuure ja keelekasutust, oskab märgata muutusi tänapäeva soome keele kasutuses. Üliõpilane suhtub sallivalt arvamuste paljususse, muu hulgas keelte ja kultuuride regionaalsesse, sotsiaalsesse ja individuaalssesse varieerumisse.
Õppejõud
lektor Tarja Tanttu
space