Soome keele grammatika III (EKS6008.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6008.HT
vana ainekood
EKS6008
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele grammatika III
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Grammar III
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süvendatud teadmised soome keele süntaksist ja ortograafiast. Täiendada soome keele suulist ja kirjalikku väljendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse soome keele tekstigrammatika põhimõtetega, omandatakse süvendatud teadmised noomeni- ja verbituletusest, grammatiliste vormide süntaktilised funktsioonidest, rektsioonimallidest, lauseliikmetest. Käsitletakse soome keele sõnajärge, liht- ja liitlauset, lausetüüpe. Iseseisva tööna teevad üliõpilased tekstianalüüsi ja praktilisi harjutusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on süvendatud teadmised soome keele tuletussüsteemist, süntaksist ja tekstigrammatikast; suutlikkus kasutada antud teadmisi suulises ja kirjalikus väljenduses eri tüüpi tekstide eesmärgipärasel koostamisel ning olukohasel kasutamisel; oskus võrrelda eri tekstiliike.
Õppejõud
lektor Tiina Söderman
space