Kirjanduse seminaritöö (EKK6053.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6053.HT
vana ainekood
EKK6053
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjanduse seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar Paper on Literature
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada erialaprobleemide iseseisva uurimise teoreetiline ja praktiline alus, luues eeldused akadeemiliseks probleemikäsitluseks ja edasiarenguks bakalaureusetöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisva uurimisküsimuse püstitamine; uurimistöö kavandamine, läbiviimine ja tulemuste vormistamine õppejõu juhendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud iseseisva uurimistöö oskuse;
- oskab koguda piiratud mahus uurimisainest;
- analüüsib uurimisküsimuse lahendamiseks kogutud materjali vastavalt erialateadmistele, oskab seejuures rakendada teemakohaseid kirjandusteaduslikke uurimismetoodeid;
- teeb oma uurimustulemuste põhjal esialgseid üldistusi ja iseseisvaid järeldusi;
- esitab oma uurimistulemused üldaktsepteeritavas vormis.
Õppejõud
professor Piret Viires
space