Tõlketeooria alused (EKK6018.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6018.HT
vana ainekood
EKK6018
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlketeooria alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Translation Theory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ainekursuse eesmärk on anda ülevaade tõlketeooria põhimõistetest (tõlkimine, selle olemus ja funktsioon ühiskonnas, tõlk/tõlkija ja tema roll tõlkeprotsessis, suuline ja kirjalik tõlge, masintõlge, subtiitertõlge jt tõlgete eritüübid, ilukirjanduse tõlkimine, tõlkimise erinevad meetodid, ekvivalentsus ehk samasus, adekvaatsus jne) ja tõlketeaduse distsipliinidest (tõlkelugu, normatiivne ja kirjeldav tõlketeooria, tõlkekriitika, tõlkedidaktika) ning arendada üliõpilastes oskusi iseseisva ning kriitilise tõlkeanalüüsi läbiviimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tõlketeaduse distsipliinidest (tõlkelugu, präskreptiivne ja deskriptiivne tõlketeooria, tõlkekriitika, tõlkedidaktika) ja põhimõistetest (tõlkimise olemus ja funktsioon ühiskonnas, tõlk/tõlkija ning nende roll tõlkeprotsessis, suuline, kirjalik ja masintõlge jt tõlgete eritüübid, ilukirjanduse tõlkimine, tõlkimise erinevad meetodid, keelefilosoofia tõlketeoorias, ekvivalents e tõlke adekvaatsus, tõlkenormid, tõlke eesmärk ehk skopos jne). Ülevaade Euroopa ja Eesti tõlkeloost (kreeka-rooma antiik, araabia-ladina keskaeg, piibli tõlkimine läbi aegade, belles infidéles 18. sajandi Prantsusmaal, 19. sajandi saksa klassikaline (tõlke)ajastu, 20. sajandi tõlkelugu, tuntud tõlkijad ja nende tõlkeeetodid läbi aegade.)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane
- tunneb tõlketeooria põhimõisteid
- omab ülevaadet tõlketeadusest kui distsipliinist ja oskab selgitada selle eri osade funktsioone
- oskab nimetada olulisemaid tõlketeoreetikuid läbi aegade ja tutvustada vähemalt ühe välismaise ja ühe kodumaise tõlketeoreetiku seisukohti
- loeb järjepidevalt ja hindab kriitiliselt päevakajalist tõlkekriitikat
- on omandanud esmased teadmised tõlkeanalüüsi läbiviimiseks ja rakendab neid iseseisvalt uudsel materjalil
- väärtustab tõlgete osatähtsust kultuuriruumis, mõtestab algupärandite ja tõlgete suhet Eesti kirjanduse üldpildis
- esitab oma analüütilisi tähelepanekuid argumenteeritult ja keeleliselt korrektselt nii suulises kui kirjalikus vormis
Õppejõud
lekt Ave Mattheus
space