Eesti rahvaluule (EKK6005.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6005.HT
vana ainekood
EKK6005
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti rahvaluule
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Folklore
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesti filoloogia eriala peaaine. Kursuse eesmärk on anda ülevaade eesti rahvaluule kujunemis- ja toimimisprotsessist; folkloristika ehk rahvaluuleteaduse tekkest ja tema kohast filoloogiliste distsipliinide süsteemis; rahvaluule liikidest, nende koostisest ja komponentidest, samuti rahvaluule seostest kaasaegsete kunstiliikidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaatlikud teadmised nii rahvaluule liikidest, rahvaluule kogumisest ja kogudest; rahvaluuleteaduse ehk folkloristika tekkest, tema kohast humanitaarteadustes; tähtsamatest uurimisssuundadest ja uurijatest; folkloorist ja pärimuskultuurist koolide õppeprogrammides jne. (vt Loengute teemad).. Eesti ainest käsitletakse võrdlevalt nii keeleliselt ja geograafiliselt lähemate (soomeugri, balti, skandinaavia, slaavi) kui ka kaugemate rahvaste kontekstis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb mõistete "folkloor" (rahvaluule), "folkloristika" (rahvaluuleteadus) ning „(vaimne) kultuuripärand“ (elav pärand, kultuuripärand) sisu; orienteerub folkloristika põhilistes uurimisvaldkondades; omab ülevaadet erialakirjandusest; oskab kasutada rahvaluulekogusid jne. Mõistab pärimusprotsessi ning folkloori (pärimuse) rolli ning asendit nii mineviku kui kaasaja kultuuris; on kursis folkloori/pärimuse kaitsmise suunitluste ja võimalustega nüüdisaja maailmas.
Õppejõud
PhD Marju Kõivupuu
space