Eesti teaduskeel ja terminoloogia (EKE8008.HT)
space
Õppeaine kood
EKE8008.HT
vana ainekood
EKE8008
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti teaduskeel ja terminoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Estonian and Terminology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused esitada teadustekstis oma mõttekäike selgelt ja täpselt ning analüüsida ja kasutada erialasõnastikke ja terminiloendeid. Anda ülevaade terminoloogia põhimõistetest ja suundumustest mõne teadusvaldkonna terminivara näitel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti teaduskeel kui tunnetus- ja mõtlemisvahend, teadustekst kui tekstiliik. Teaduskeele tunnused. Teadusteksti struktuur. Tabelid ja joonised tekstis, lühendid. Mõistemääratlused ja terminikasutus. Uurimismetoodika, materjali ja tulemuste esitus ja analüüs. Võõrkeelsete terminite tõlkimine ja kohandamine. Loengutega kaasnevad seminarid ja individuaalne töö.
Iseseisva tööna eritletakse oma valdkonna teadustöö keelekasutust, kirjutatakse erialane teadustekst ja koostatakse oma eriala terminiuurimus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab koostada ladusaid erialaseid teadustekste, kasutada kriitiliselt terminiallikaid;
- tunneb oskuskeele toimimispõhimõtteid, oskab süsteemselt kasutada otstarbekaid termineid oma eriala teadustekstis, tal on läbimõeldud seisukoht oskuskeele toimimispõhimõtteist;
- mõistab terminoloogia probleemistikku, on võimeline analüüsima terminikasutuse otstarbekust, leiab vastuseid asjakohastest terminiallikatest, kaitseb oma seisukohti.
Õppejõud
vanemteadur Peep Nemvalts
space